فهرست بستن

ساختار مدیریت حزب

بخش اجرایی حزب

Manouchehr Yazdian

دبیرکل: منوچهر یزدیان

منوچهر یزدیان در آخرین انتخابات حزبی که در کنگره‌ی سوم حزب برگزار شد برای یک سال به دبیرکلی حزب سکولار دموکرات ایران برگزیده گشت.

شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان

Meghdad Askarian

معاونت شورا: مقداد عسکریان

ایشان با گزینش رییس شورا به معاونت برگزیده شدند.

Mahmoud Abtahi

رییس شورای مرکزی: محمود ابطحی

در آخرین انتخابات شورای مرکزی، آقای محمود ابطحی به ریاست این شورا برگزیده شدند.

هموندان شورای مرکزی

Mahmoud Ashouri

محمود عاشوری

شهرام عباسپور هموند شورای مرکزی حزب

شهرام عباسپور

پگاه امینی

شمس‌الدین دارابی

فرشید نصراللهی