فهرست بستن

بنیادنامه مصوب ٣٠ شهریور ١٣٩٧ برابر با ٢١ سپتامبر ٢٠١٨، در کنگره برگزار شده در فرانکفورت – آلمان

مصوب ٣٠ شهریور ١٣٩٧ برابر با ٢١ سپتامبر ٢٠١٨، در کنگره برگزار شده در فرانکفورت – آلمان


مصوب ٣٠ شهریور ١٣٩٧ برابر با ٢١ سپتامبر ٢٠١٨، در کنگره برگزار شده در فرانکفورت – آلمان

فصل اول – کلیات

ماده یکم –  حزب سکولار دموکرات ایرانیان (از این پس «حزب») بر اساس مرامنامهء خود و برای اجرای اهداف و پیش بینی های مندرج در آن بوحود می آید.

ماده دوم – «حزب» دارای ساختاری تشکیلاتی با اجزاء زیر است:

          – اعضاء (موضوع فصل دوم این بنیادنامه)

          – کنگره (موضوع فصل سوم)

          – شورای مرکزی (موضوع فصل چهارم)

          – دبیر کل و معاونین او (موضوع فصل پنجم)

          – دفاتر اجرائی حزب (موضوع فصل ششم)

          – هیئت رایزنان حزب (موضوع فصل هفتم)

فصل دوم ـ عضویت

ماده سوم – بدنهء اصلی حزب را اعضاء آن تشکیل می دهند.

ماده چهارم.  حزب دارای دو نوع عضو است:

          الف: عضو غیررسمی و در روند آشنائی متقابل که دورهء آزمایشی و آمادگی برای عضویت را، که حداکثر تا شش ماه ادامه می یابد، می گذراند.

          ب: عضو کامل که روند آشنائی را طی کرده و عضویت او به تصویب شورای مرکزی حزب رسیده است.

ماده پنجم. هر کس که به عضویت رسمی حزب پذیرفته شود حق کامل شرکت در کنگره های عمومی عادی و فوق العادهء حزب، و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای مسئولیت هایی که در این بنیادنامه تعیین شده را دارا می باشد.

                    تبصره 1: اگر عضوی، با موافقت رئیس شورای مرکزی، نتواند در جلسات و یا فعالیت های حزبی شرکت کند، در دورهء غیبت، حق انتخاب شدن برای مناصب حزب را نخواهد داشت.

                    تبصره 2: اعضائی که نخواهند اسم شان آشکار شود، لازم است نام و نشان واقعی خود را به اطلاع دبیر کل برسانند و عضویت آنها منوط به پذیرش دبیر کل است. این اشخاص حق نامزد کردن خود در انتخابات حزب را نخواهند داشت، بی آنکه موظف باشند دلایل عدم شرکت خود در انتخابات را توضیح دهند. این ممنوعیت در صورتی که عضو حزب نام و نشان خود را برای سایر اعضاء حزب آشکار کند مرتفع خواهد شد.

                    تبصره 3: مسئولیت رابطه با اعضای رسمی و غیر رسمی که ساکن ایران یا سایر کشورهائی هستند که فعالیت عضو امنیت او را به خطر می اندازد، با دبیرکل است. در هر مورد دبیرکل می تواند یکی از اعضای شورای مرکزی را برای ارتباط با فرد ساکن ایران منصوب کند.

                   تبصره 4: عضوی که پنج بار بدون اجازهء رئیس شورای مرکزی غیر فعال بوده و یا در جلسات حزبی شرکت نکند، عضویت اش تعلیق شده و پرونده اش بوسیلهء رئیس شورای مرکزی برای رسیدگی به دفتر حقوقی حزب ارجاع شده و شورای مرکزی بر اساس گزارش دفتر حقوقی نسبت به ادامه و یا سلب عضویت او تصمیم می گیرد.

ماده ششم – کسانی که دارای شرایط زیر باشند می توانند خواستار عضویت درحزب شوند:

          الف: در ایران به دنیا آمده باشند.

          ب: با توجه به شرایط کنونی، یا در گذشته و یا حال حاضر، دارای تابعیت کشور ایران باشند.

          پ: پدر یا مادر یا پدر یا مادر بزرگ شان، و یا اولیاء قانونی شان، ایرانی باشند.

          ت: دارای حداقل ١٨ سال سن باشد

          ث: توان خواندن و نوشتن داشته باشد

          ج: به مرامنامه، بنیادنامه و مواضع حزب باور داشته و به مفاد این اسناد متعهد بوده و این موضوع را کتباً اعلام نماید.

مادهء هفتم – اقدام برای عضویت در حزب، و نیز خروج از این عضویت، اموری اختیاری اند اما پذیرفته شدن و پایدار ماندن در عضویت منوط به رعایت شرایط زیر است:

          الف: پر کردن برگهء «تقاضای عضویت» که در آن مراتب مطالعه و پذیرش مرامنامه و بنیادنامهء حزب اعلام شده و نام و نشان و سوابق سیاسی / اجتماعی کامل متقاضی ذکر می شود.

          ب: شرکت در مصاحبه ای که انجام اش با دفتر عضویت ها است و دبیر دفتر عضویت ها می تواند برای انجام این مصاحبه ها از دیگر اعضاء حزب یاری بخواهد.

          پ: گذراندن یک دورهء آموزشی و آزمایشی، از طریق شرکت در جلسات عمومی و کلاس های کادرسازی و سایر فعالیت های داوطلبانهء حزبی.

                   تبصره: دفتر عضویت ها می تواند هر زمان که در طی دوران ازمایشی تشخیص دهد پروندهء داوطلب را برای تصمیم گیری قطعی به شورای مرکزی ارسال کند.

          ت: پرداخت حق عضویت سالانه.

                    تبصره: تصمیم پیرامون موارد استثنائی معافیت و یا قسط بندی پرداخت حق عضویت اعضاء از پرداخت حق عضویت با دبیر کل است.

ماده هشتم – عضو حزب نمى تواند:

          الف: عضو احزاب و یا سازمان های سیاسی ایرانی دیگر باشد.

          ب: به همکاری و ارتباط «منظم» با هر گروه سیاسی و یا رسانه ای دیگر (چه حزب و چه سازمان های سیاسی)، در راستای تحقق اهداف آن گروه ها، اقدام کند.

          پ: با دولت های خارجی و مؤسساتی که توسط دولت های خارجی اداره می شوند ارتباط و همکاری سیاسی داشته باشد.

                    تبصره: در صورتی که «حزب» خود را جزء یا هواخواه جنبش یا ائتلافی اعلام کند همکاری اعضاء حزب با «اعضاء موجه» آن جنبش و ائتلاف بلامانع است. تهیه و اعلام فهرست اعضاء و حامیان موجه جنبش ها و ائتلاف ها با شورای مرکزی است.

ماده نهم: در موارد زیر ضروری است که عضو حزب با ارائهء ادلهء کافی موافقت شورای مرکزی را کسب کند:

          الف: ارتباط موضعی و موقت با دولت های خارجی و موسساتی که توسط دولت های خارجی اداره می شوند.

                   تبصره: در صورت موافقت با این ارتباط روند کار زیر نظر دبیر کل صورت می گیرد.

          ب: همکاری منظم یا نامنظم با احزاب و گروه های دیگر صرفاً در راستای معرفی و تبلیغ اهداف حزب سکولار دموکرات ایرانیان.

          پ: ارتباط «منظم» با رسانه ها اعم از رادیو، تلویزیون، وبسایت، وبلاگ و نظایر آنها.

          ت: ارتباط منظم با شخصیت ها و محافل سکولار دموکرات برای جلب آن ها به حزب و یا انجام اقدامات مشترک.

                    تبصره 1: تشخیص این که کدام از شخصیت ها و محافل مختلف دارای ماهیت «سکولار دموکرات» هستند و نیز تصمیم در بارهء چگونگی و ادامهء ارتباط با آنها با شورای مرکزی است.

                    تبصره 2: مسئولیت اداره و کنترل موارد مصوب مربوط به این ماده با دبیر کل حزب است.

          ث: اقدام اعضاء در راستای معرفی و شناسائی مثبت و منفی اهداف احزاب و گروه های ایرانی دیگر منوط به کسب اجازه از شورای مرکزی است.

ماده دهم: شرکت و عضویت اعضاء در احزاب و سازمان هاى غیر ایرانی محل اقامت خود در خارج کشور با اطلاع و موافقت شورای مرکزی حزب مجاز است.

                    تبصره: اعضای حزب می توانند در امور مدنی و سیاسی جامعه ای که در آن زندگی می کنند فعال باشند. ماهیت این فعالیت، با تشخیص عضو حزب، نباید با مرامنامه و اهداف حزب متناقض باشد.

ماده یازدهم: شرکت اعضای حزب در گردهمایی سایر گروهای سیاسی منوط به کسب اجازه از دبیرکل است.

مادهء دوازدهم:  حزب مدافع حق آزادی هر عضو در جدایى از حزب است. بعبارت دیگر، استعفاء از حزب کاملأ آزاد بوده و اعضاء کناره گیری کرده با هیچگونه تهدیدى از جانب اعضاء و مسئولان حزب روبرو نخواهند شد.

                    تبصره 1: چنانچه عضو کناره گیری کرده، و یا همچنین عضو اخراجی، به تبلیغات منفی علیه حزب دست بزند تنها دبیرکل، به عنوان سخنگوی حزب، حق پاسخگوئی خواهد داشت. در این رابطه دبیرکل می تواند برحسب موضوع از اعضای دیگر حزب نیز یاری بخواهد.

                   تبصره 2: در صورتی که عضو مستعفی مجدداً تقاضای عضویت کند، مشمول تمام روندهای مربوط به پذیرش عضویت در حزب می شود.

ماده سیزدهم: هر عضو حزب، برای تضمین استمرار عضویت خود، باید همواره در فعالیت های حزب درگیر باشد. در عین حال عضو حزب باید بطور مستمر از مفاد اسناد حزب، از جمله دستور و گزارش جلسات مختلف حزب آگاه باشد. دبیرکل، با مشورت دفتر عضویت ها، مسئول اجرای این ماده است.

ماده چهاردهم: سلب عضویت از اعضاء حزب به دلایل، و طی روندهای زیر، به پیشنهاد دبیر کل و با تصویب شورای مرکزی حزب، ممکن است:

          الف: در صورتی که عضوی در انجام وظایف محوله بخود از جانب حزب عملاً فعالیتی نداشته باشد و پس از طی شش ماه فرصتی که برای اعادهء فعالیت او داده می شود، همچنان غیر فعال باقی بماند.

          ب: در صورتی که عضوی، بر اساس گزارش دبیرکل که با مشورت دفتر عضویت ها و یا دفتر حقوقی و داوری تهیه شده، بر خلاف اصول بنیادنامه، مرامنامهء و یا به زیان مصالح حزب عمل کند.

                    تبصره 1: در صورتی که عضو یا اعضائی خواهان سلب عضویت از عضو دیگری باشند لازم است درخواست خود را با قید دلایل و کتباً برای بررسی به دفتر حقوقی ارسال دارند. دفتر حقوقی پس از تکمیل پرونده آن را برای پیگیری به دبیر کل و از آن طریق به شورای مرکزی حزب ارجاع میدهد.

                   تبصره 2: شخصی که شورای مرکزی از او سلب عضویت کرده است، تا تعیین تکلیف قطعی عضویت اش، کلیهء حقوق حزبی خود، و از جمله دریافت اسناد درونی حزب و دسترسی به منابع دیجتالی حزب، را از دست می دهد.

ماده پانزدهم: فردی که عضویت اش در حزب سلب می شود، حق اعتراض به مصوبهء شورای مرکزی را خواهد داشت و فرصت دارد تا ٧ روز، از روز بعد از ابلاغ تصمیم به او،  به تصمیم شورای مرکزی اعتراض نماید. چنانچه او در مدت این ٧ روز اعلام کند که به وقت بیشتری نیاز دارد دفتر حقوقی می تواند، با موافقت شورای مرکزی، زمان اعتراض را بر حسب شرایط افزایش دهد.

                   تبصره 1: برای رسیدگی به این پرونده کمیسیون ویژه ای از سوی دفتر حقوقی حزب، متشکل از سه نفر از اعضاء حزب، تشکیل می شود که دو نفر آنان نباید عضو شورای مرکزی حزب باشند و نفر سوم را فرد معترض اعضاء حزب انتخاب می کند. این کمیسیون به شکایت و اعتراض رسیدگی کرده و شورای مرکزی حزب، با در نظر گرفتن توصیهء این کمیسیون، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.           

                    تبصره 2: کسی که عضویت اش در حزب سلب شده نمی تواند، جز وامی که احتمالاً به حزب داده، خواستار اعادهء مبالغ پرداختی و امکاناتی که در اختیار حزب قرار داده بشود و، در عین حال، باید امکاناتی را که از جانب حزب در اختیار او قرار دارد به حزب اعاده نماید.

فصل سوم ـ کنگرهء حزب

ماده شانزدهم: کنگرهء حزب به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل شده و بالاترین رکن تصمیم گیری های کلان در مورد کلیهء مسایل سیاسی، تشکیلاتی، اداری و مالی حزب محسوب می شود.         

ماده هفدهم: کنگرهء عادی حزب هر ساله به دعوت شورای مرکزی حزب برگزار می شود. کنگرهء فوق العادهء حزب، در هر زمان که ضروری شود، به تشخیص شورای مرکزی حزب، و یا با تقاضای نصف به اضافهء یک اعضاء، و نیز به تقاضای اکثریت اعضاء هیئت رایزنان حزب برگزار می گردد.

ماده هجدهم: هر دو نوع کنگره در اصل بصورت اینترنتی و در صورت لزوم بصورت حضوری برگزار می شوند.

ماده نوزدهم: شورای مرکزی حزب می تواند در صورت نیاز به تصمیم گیری های تک موضوعی، بجای تشکیل کنگرهء فوق العاده از روش رأی گیری بصورت دیجیتال استفاده کند.

ماده بیستم: در رابطه با تشکیل کنگره های عادی، شرط لازم کار مطلع بودن اعضاء از «دستور جلسه» ای است که بوسیلهء شورای مرکزی تصویب شده باشد.

                    تبصرهء 1: شورای مرکزی برای فراهم آوردن مقدمات کنگرهء عادی کمیسونی را به نام «کمیسیون برگزاری کنگره» انتخاب می کند و این کمیسیون موظف به تهیهء دستور جلسه و اسنادی که باید به کنگره عرضه شوند می باشد.

                   تبصره 2: «کمیسیون برگزاری کنگره» موظف است اظهار نظرهای رسیده در مورد دستور جلسه و سایر اسناد مربوط به کنگره را نیز به اطلاع همهء اعضاء برساند.

ماده بیست و یکم: اعضاء شرکت کننده در کنگره های عادی باید حداکثر دو هفته قبل از اعلام محل تشکیل کنگره، کمیسیون برگزاری کنگرهء حزب را از نوع شرکت خود آگاه کنند

ماده بیست و دوم: از آنجا که ممکن است حضور فیزیکی برخی از اعضاء حزب در کنگره ها مقدور نباشد، اینگونه اعضاء برای مشارکت در کنگره می توانند از طریق دادن وکالت کتبی به اعضاء حاضر در کنگره که قبلاً به اطلاع کمیسیون برگزاری کنگره  رسیده باشد، در رأی گیری ها شرکت کنند.

ماده بیست و سوم: حد نصاب رسمیت یافتن کنگره های حزب شرکت حضوری یا وکالتی نصف به اضافهء یک اعضاء می باشد. در صورت نرسیدن به نصاب کنگره دو ماه بعد، با هر آن تعداد از شرکت کننده و در صور لزوم بصورت اینترنتی تشکیل می شود.

ماده بیست و چهارم: کنگره را رئیس سنی آن ، که از قبل از جانب دفتر عضویت های حزب تعیین شده، افتتاح کرده و انتخابات برای تعیین رئیس و دو منشی کنگره را انجام می دهد. پس از آن رئیس و دو منشی منتخب کنگره را اداره می کنند.

ماده بیست و پنجم: اسناد تقدیمی به کنگره در نشست آن خوانده شده و، پس از اظهار نظر یک موافق و یک مخالف، به رأی گذاشته می شود. برای تصویب هر سند به بیش از پنجاه درصد آراء نیاز است. در صورت مساوی بودن تعداد آراء رأی رئیس کنگره تعیین کننده است.

ماده بیست و ششم: وظایف کنگره های عادی به شرح زیر است:

          الف: بررسی و تصویب اصلاحات و تغییرات احتمالی در مرام نامه و بنیاد نامهء حزب

          ب: تصمیم گیری دربارهء گزارش مالی حزب

          پ: تصمیم گیری دربارهء گزارش فعالیت های حزب در سال گذشته.

          ت. تصمیم گیری در مورد حق عضویت.

          ث: تصمیم گیری دربارهء برنامهء فعالیت های حزب در سال آینده.

          ج: تصمیم گیری در مورد انحلال حزب، در صورتی که چنین موضوعی مطرح باشد

          چ: انجام هرگونه انتخاباتی که این بنیادنامه بعهدهء کنگره عادی می گذارد.

فصل چهارم ـ شورای مرکزی حزب

ماده بیست و هفتم: کنگره های حزب، به ازای هر ۵ عضو حزب، یک نفر را از میان اعضاء داوطلب را با رأی اکثریت نسبی انتخاب می کند.

                   تبصره 1: دو نفر بعدی که در رأی گیری بالا ترین تعداد رأی آورده اند عضو علی البدل محسوب می شوند. هر عضو علی البدل باید در جلسات شرکت کند اما تنها وقتی صاجب حق رأی می شود که جانشین عضو اصلی غایب یا استعفاء داده باشد.

                   تبصره 2: دبیرکل حزب و معاون او بعنوان مشاور، موظف به شرکت در جلسات شورای مرکزی هستند.

                   تبصره 3: در صورتی که تعداد اعضاء صاحب رأی شورا از نصف به اضافهء یک نفر کمتر شود، شورای مزبور نسبت به تشکیل کنگره فوق العاده و تجدید انتخابات برای تعیین جانشین اعضاء کنار رفته اقدام می کند.

ماده بیست و هشتم: وظایف شورای مرکزی عبارتند از:

          الف: تعیین سیاست های اجرائی حزب

          ب: تعیین مواضع حزب در موارد لازم

          پ: نظارت بر کلیهء فعالیت های حزب

          ت: بررسی و تصویب آئین نامه ها و مقررات

          ث: اعضاء شورای مرکزی یک تن از اعضاء حزب را بعنوان انتخاب خزانه دار حزب از میان اعضاء حزب

          ج: تعیین رئیس شورا از میان اعضاء شورای مرکزی

          تبصره: رئیس شورا در صورت لزوم می تواند یک نفر از اعضاء شورا را بعنوان معاون خود معرفی کند.

          چ: تعیین خرانه دار شورا از میان اعضاء حزب

                   تبصره: انتخاب مجدد رئیس و خزانه دار بلامانع است.

ماده بیست و نهم: جلسات شورا همواره با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنان دارای نفاذ قانونی خواهد بود.

ماده سی ام: تصمیم گیری در مورد تناوب زمانی تشکیل جلسات شورا با خود شورا است.

ماده سی و یکم: با انتخاب شورای مرکزی جدید، آئین نامه های مصوب شوراهای قبلی اعتبار خود را از دست نمی دهند مگر آنکه شورای مرکزی جدید بخواهد در آنها تغییراتی را اعمال کند.

ماده سی و دوم: اعضاء شورا به صورت های زیر از عضویت در شورا معاف خواهند بود:

          الف: استعفاء از شورا با موافقت شورا که در صورت عدول از تصمیم شورا حکم سلب عضویت می شود.

          ب: فوت

          پ: برکناری از شورا با رأی بیش از دو سوم اعضاء شورا

ماده سی و سوم: شورا در نخستین جلسه یک تن از اعضاء خود را بعنوان رئیس شورای مرکزی و برای انجام وظایف زیر انتخاب می کند:

          الف: تعیین یکی از اعضاء شورا برای تهیه دستور جلسات و تصویب نهائی پیش نویس این دستورات

          ب: تعیین مدیر جلسات شورا

          ت: ابلاغ تصمیمات شورا به کلیهء مراجعی که این تصمیمات به آنها مربوط می  شود.

                    تبصره: در صورت تساوی آراء اعضاء شورا در یک رأی گیری، رأی رئیس شورا تعیین کننده خواهد بود.

ماده سی و چهارم: شورای مرکزی حزب می تواند به تشخیص خود از میان متخصصان زمینه های مختلف، از درون یا بیرون حزب، دعوت کند که در موارد تخصصی شان بعنوان مشاوران حزب در جلسات حزبی شرکت کرده و نظر مشورتی خود را اعلام دارند.

                   تبصره: این مشاوران دارای حق رأی نبوده و در قبال تصمیمات حزب مسئولیتی نخواهند داشت.

فصل پنجم – دبیر کل حزب و معاون او

ماده سی و پنجم: کنگرهء حزب از میان داوطلبان یک تن را بعنوان دبیرکل انتخاب می کند و او نیز معاون خود را بر می گزیند. سپس انتخابات برای تعیین اعضاء شورای مرکزی از میان دیگر داوطلبان انجام می شود.

ماده سی و ششم: انتخاب مجدد دبیر کل در سمت خود برای سه دوره متوالی بلامانع است.

ماده سی و هفتم: وظایف دبیر کل حزب به شرح زیر می باشد:

          الف: سخنگوئی حزب

          ب: اجرای مصوبات شورای مرکزی

          پ: نظارت و تصمیم گیری و مدیریت امور اجرائی و، از این دست، دفاتر حزب

ماده سی و هشتم: در صورتی که شورای مرکزی حزب چنین تشخیص دهد که دبیر کل حزب خودسرانه دست بکارهائی خلاف نظر شورا و علیه منافع حزب زده، و یا در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است، می تواند، با رأی اکثریت مطلق (٧۵ درصد) اعضاء شورای مرکزی حزب، او را از سمت خود کنار گذاشته و، تا پایان دوران کار شورا، معاون او را بعنوان دبیر کل منصوب نماید و از او بخواهد که معاون خود را به شورا معرفی کند.

فصل ششم – دفاتر اجرائی حزب

ماده سی و نهم: دفاتر اجرائی حزب به شرح زیر اند:  

          –  دفتر امور عضویت ها

          –  دفتر امور حقوقی و داوری

          –  دفتر امور رسانه های اجتماعی

           – دفتر انتشارات

          – دفتر فنی و امور انفورماتیک

          – دفتر دیدبان رسانه‌ها و سازمان های سیاسی

          – دفتر روابط با سازمان های سیاسی ایرانی و بین المللی

                    تبصره: منظور از «سازمان های سیاسی» گروه هائی هستند که شورای مرکزی حزب همکاری با آنها را در مسیر اهداف کوتاه و بلند مدت خود صلاح بداند.

ماده چهلم: مسئول هر دفتر، از جانب دبیرکل انتخاب شده و «دبیر» آن دفتر خوانده می شود.

ماده چهل و یکم: در صورت نیاز به دفتری دیگر، با پیشنهاد دبیرکل، و تصویب شورای مرکزی، دفتر مزبور تشکیل و ویژگی ها و وظایف آن تعیین می گردد و سپس بند مربوط به آن دفتر در کنگرهء عادی حزب به این بنیادنامه افزوده می شود.

                    تبصره: دبیران دفاتر موظف به تهیه پیشنویس آئین نامه دفاتر خویش برای تصویب توسط شورای مرکزی حزب می باشند.

فصل هفتم – هیئت رایزنان حزب

ماده چهل و دوم: بمنظور استفادهء بهینه از تجربه های کسب شده در فعالیت های حزب، مجمعی به نام «هیئت رایزنان حزب» بوجود آمده و متشکل خواهد بود از دبیرکل ها و رؤسای شورای مرکزی که مدت مأموریت شان به پایان رسیده است.

ماده چهل و سوم: اعضاء این هیئت می توانند جلسات جداگانهء حزبی خود را تشکیل داده و نتایج رایزنی خود را به صورت توصیه هائی به اطلاع شورای مرکزی و دبیرکل حزب برسانند. در عین حال دبیر کل و رئیس شورای مرکزی نیز می توانند در موارد لازم خواهان نظر اعضاء هیئت شوند. اما این مقامات ملزم به پذیرش یا اجرای توصیه های مزبور نیستند. در صورت عدم پذیرش اینگونه توصیه ها از جانب دبیر کل و یا رئیس شورای مرکزی، اعضاء این هیئت می توانند، با اکثریت آراء، برای حل مسئله، از طریق رئیس هیئت، تشکیل مجمع عمومی فوق العاده حزب را خواهان شود.

ماده چهل و چهارم: این هیئت از میان خود هماهنگ کننده ای را انتخاب می کند که وظیفه اش ادارهء جلسات و انجام مکاتبات داخلی حزبی از طریق دبیر کل و یا رئیس شورای مرکزی خواهد بود.

ماده چهل و پنجم: اعضاء این هیئت، بنا به دعوت رئیس شورای مرکزی، در جلسات این شورا شرکت داشته و اعضاء آن را از نظرات و مشاورت های خویش بهره مند می کنند اما دارای حق رأی نیستند.

ماده چهل و ششم: اعضاء هیئت، مانند سایر اعضاء، می توانند بوسیلهء دبیرکل حزب برای احراز مسئولیت ادارهء دفاتری از مجموعهء دفاتر اجرائی حزب انتخاب شده و زیر نظر دبیرکل انجام وظیفه کنند. در این صورت عضویت شان در هیئت امتیازی را در این مورد برایشان نداشته و دبیرکل همواره حق عزل آنان از سمت مسئول دفاتر حزب را دارا خواهد بود.

ماده چهل و هفتم: انتخاب مجدد اعضاء هیئت به سمت دبیرکلی و یا عضویت در شورای مرکزی حزب بلا مانع است و در این صورت کسی که مجدداً به این سمت ها برگزیده می شود دیگر عضو هیئت رایزنان نخواهند بود.

فصل هشتم – امور متفرقه

ماده چهل و هشتم:  ثبت حزب و گشایش حساب بانکی وظیفهء شورای مرکزی حزب است.

ماده چهل و نهم: دریافت کمک مالی نباید با دادن هرگونه تعهدی از جانب حزب به کمک کننده همراه باشد و این نکته در مورد کمک گنندگانی که شرطی را مطرح می کنند طی نامه ای رسمی به آنها ابلاغ می شود.

ماده پنجاهم: دریافت کمک مالی بیش از ۵ هزار دلار از منابع خارج حزب، مشروط به تصویب شورای مرکزی است.

ماده پنجاه و یکم: هرگونه تغییر و اصلاح در مرامنامه یا بنیادنامهء حزب، و نیز تصمیم گیری دربارهء انحلال حزب، منوط به تصویب آن با اکثریت مطلق اعضاء حزب (٧۵ درصد) در اولین کنگرهء عادی و یا، در صورت تشخیص شورای مرکزی، در کنگرهء فوق العاده اعضاء حزب است. پیشنهاد تشکیل اینگونه کنگرهء عادی یا فوق العاده بصورت های زیر انجام پذیرد:

          الف: تقاضای دو سوم از اعضاء حزب از شورای مرکزی

          ب: بر اساس تصویب دو سوم اعضاء شورای مرکزی

ماده پنجاه و دوم: در صورت تصویب انحلال حزب ، یک هیئت تسویه از جانب کنگره مأمور آن می شود تا در مورد اموال حزب و اعطای آن به یکی از سازمان های حقوق بشری تصمیم گیری کند.

ماده پنجاه و سوم: این بنیادنامه در هشت فصل و پنجاه و سه ماده به تصویب «کنگره عادی حزب» که در تاریخ تاریخ ٣٠ شهریور ١٣٩٧ برابر با ٢١ سپتامبر ٢٠١٨ در فرانکفورت – آلمان تشکیل گردید رسیده و جانشین بنیاد نامهء قبلی می شود.