فهرست بستن

بنیادنامهء حزب سکولار دموکرات ایرانیان مصوب 22 مهر1398 برابر 14 اکتبر 2019

بنیادنامهء حزب سکولار دموکرات ایرانیان

مصوب 22 مهر1398 برابر 14 اکتبر 2019

فصل اول کلیات

ماده یکم حزب سکولار دموکرات ایرانیان (از این پس «حزب») بر اساس مرامنامهء خود و برای اجرای اهداف و پیش‌بینی‌های مندرج در آن بوجود آمده است.

ماده دوم «حزب» دارای ساختاری تشکیلاتی با اجزاء زیر است:

اعضاء (موضوع فصل دوم)

کنگره‌های عادی و فوق‌العاده (موضوع فصل سوم)

دبیر کل و معاونین او (موضوع فصل چهارم)

شورای مرکزی (موضوع فصل پنجم)

دفاتر اجرائی حزب (موضوع فصل ششم)

فصل دوم ـ عضویت

ماده سوم بدنهء اصلی حزب را اعضاء آن تشکیل می دهند.

ماده چهارم حزب دارای دو نوع عضو است:

الف: عضو غیررسمی و در روند آشنائی متقابل که دورهء آزمایشی و آمادگی برای عضویت را، که حداکثر تا شش ماه ادامه می‌یابد، می‌گذراند.

ب: عضو کامل که روند آشنائی را طی کرده و عضویت او به تصویب شورای مرکزی حزب رسیده است.

تبصره: فعالان سکولار دموکرات داخل کشور می‌توانند مستقلاً گروه‌های خود را تشکیل داده و در صورت علاقه با دبیرکل حزب ارتباط بگیرند.

ماده پنجم کسانی که دارای شرایط زیر باشند می‌توانند خواستار عضویت در حزب شوند:

الف: در ایران به دنیا آمده باشند.

ب: با توجه به شرایط کنونی، یا در گذشته و یا در حال حاضر، دارای تابعیت کشور ایران باشند.

پ: پدر یا مادر یا پدر یا مادر بزرگ شان، و یا اولیاء قانونی‌شان، ایرانی باشند.

ت: دارای حداقل ١٨ سال سن باشند

ث: توان خواندن و نوشتن داشته باشند

ج: به مرامنامه، بنیادنامه و مواضع حزب باور داشته و به مفاد این اسناد متعهد بوده و این موضوع را کتباً اعلام نمایند.

ماده ششم اقدام برای عضویت در حزب، و نیز خروج از این عضویت، اموری اختیاری‌اند اما پذیرفته شدن و پایدار ماندن در عضویت منوط به رعایت شرایط زیر است:

الف: پرکردن برگهء «تقاضای عضویت» که در آن مراتب مطالعه و پذیرش مرامنامه و بنیادنامهء حزب اعلام شده و نام و نشان و سوابق سیاسی / اجتماعی کامل متقاضی ذکر می‌شود.

ب: شرکت در مصاحبه‌ای که انجام‌اش با دفتر عضویت‌ها است و دبیر دفتر عضویت‌ها می‌تواند برای انجام این مصاحبه‌ها از دیگر اعضاء حزب یاری بخواهد.

پ: گذراندن یک دورهء آموزشی و آزمایشی، از طریق شرکت در فعالیت‌های داوطلبانهء حزبی.

تبصره: دفتر عضویت‌ها می‌تواند هر زمان که در طی دوران آزمایشی تشخیص دهد که شخص داوطلب واجد دانش‌ لازم در مورد اهداف و مواضع حزب است پروندهء داوطلب را از طریق دبیرکل برای تصمیم‌گیری قطعی به شورای مرکزی ارسال کند.

ت: پرداخت حق عضویت سالانه.

تبصره 1: تصمیم پیرامون موارد استثنائی معافیت و یا قسط بندی پرداخت حق عضویت اعضاء با دبیر‌کل است.

تبصره 2: افراد عضو یک خانواده تنها یک حق عضویت می‌پردازند.

ماده هفتم هر کس که به عضویت رسمی حزب پذیرفته شود حق کامل شرکت در کنگره‌های عادی و فوق‌العادهء حزب، و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای مسئولیت‌هایی که در این بنیادنامه تعیین شده را دارا می‌باشد.

تبصره 1: اگر عضوی، نتواند فعالیت‌های حزبی شرکت کند، و در این مورد موافقت دبیر کل حزب را کسب کرده باشد، در دورهء غیبت حق انتخاب شدن برای مناصب حزب را نخواهد داشت.

تبصره 2: اعضائی که نخواهند اسم شان آشکار شود، لازم است نام و نشان واقعی خود را به اطلاع دبیر کل برسانند و عضویت آنها منوط به پذیرش دبیرکل است. این اشخاص حق نامزد کردن خود در انتخابات حزب را نخواهند داشت، بی آنکه موظف باشند دلایل عدم شرکت خود در انتخابات را توضیح دهند. این ممنوعیت در صورتی که عضو حزب نام و نشان خود را برای سایر اعضاء حزب آشکار کند مرتفع خواهد شد.

تبصره 3: ادامهء عضویت شخصی که بدون اجازهء دبیرکل غیر فعال باشد معلق شده و پرونده‌اش بوسیلهء دبیرکل برای رسیدگی به دفتر حقوقی حزب ارجاع شده و شورای مرکزی بر اساس گزارش دفتر حقوقی نسبت به ادامه و یا سلب عضویت او تصمیم می‌گیرد.

ماده هشتم عضو حزب نمى‌تواند:

الف: عضو احزاب و یا سازمان‌های سیاسی ایرانی دیگر باشد.

ب: به همکاری و ارتباط «منظم» با هر گروه سیاسی و یا رسانه‌ای دیگر (چه حزب و چه سازمان‌های سیاسی)، در راستای تحقق اهداف آن گروه‌ها، اقدام کند.

پ: با دولت‌های خارجی و مؤسساتی که توسط دولت‌های خارجی اداره می‌شوند ارتباط و همکاری سیاسی داشته باشد و یا کمک مالی یا پول دریافت کند.

تبصره: در صورتی که «حزب» خود را جزء یا هواخواه جنبش یا ائتلافی اعلام کند همکاری اعضاء حزب با «اعضاء موجه» آن جنبش و ائتلاف بلامانع است. تهیه و اعلام فهرست اعضاء و حامیان موجه جنبش ها و ائتلاف ها با شورای مرکزی است.

ماده نهم در موارد زیر ضروری است که عضو حزب با ارائهء ادلهء کافی از طریق دبیر کل موافقت شورای مرکزی را کسب کند:

الف: ارتباط موضعی و موقت با دولت‌های خارجی و موسساتی که توسط دولت‌های خارجی اداره می‌شوند.

تبصره: در صورت موافقت با این ارتباط روند کار زیر نظر دبیرکل صورت می‌گیرد.

ب: همکاری منظم یا نامنظم با احزاب و گروه‌های دیگر صرفاً در راستای معرفی و تبلیغ اهداف حزب سکولار دموکرات ایرانیان.

پ: ارتباط «منظم» با رسانه‌ها اعم از رادیو، تلویزیون، وبسایت، وبلاگ و نظایر آنها.

ت: ارتباط منظم با شخصیت‌ها و محافل سکولار دموکرات برای جلب آنها به حزب و یا انجام اقدامات مشترک.

تبصره 1: تشخیص این که کدام از شخصیت ها و محافل مختلف دارای ماهیت «سکولار دموکرات» هستند و نیز تصمیم دربارهء چگونگی و ادامهء ارتباط با آنها با شورای مرکزی است.

تبصره 2: مسئولیت اداره و کنترل موارد مصوب مربوط به این ماده با دبیرکل حزب است.

ث: اقدام اعضاء در راستای معرفی و شناسائی مثبت و منفی اهداف احزاب و گروه های ایرانی دیگر منوط به کسب اجازه از دبیرکل است.

ماده دهم شرکت و عضویت اعضاء در احزاب و سازمان‌هاى غیرایرانی محل اقامت خود در خارج کشور با اطلاع و موافقت دبیر کل حزب مجاز است.

تبصره: اعضای حزب می‌توانند در امور مدنی و سیاسی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند فعال باشند. ماهیت این فعالیت، با تشخیص عضو حزب، نباید با مرامنامه و اهداف حزب متناقض باشد.

ماده یازدهم شرکت اعضای حزب در گردهمایی و آکسیون سایر گروهای سیاسی منوط به کسب اجازه از دبیرکل است.

تبصره 1: تظاهرات، تجمعات، اعتصابات، از جمله مصادیق «گردهمائی»، و امضای پتیشن، بیانیه، اعلامیه و از این دست از جمله مصادیق آکسیون می‌باشند.

تبصره 2: منظور از «سایر گروه‌های سیاسی» از یک طرف احزاب و سازمان‌ها و، از سوی دیگر، اشخاص منفردی است که به اتفاق یکدیگر، یا به اتفاق سازمان‌های سیاسی، گردهمائی یا آکسیونی را مدیریت می‌کنند.

ماده دوازدهم هر عضو حزب، برای تضمین استمرار عضویت خود، باید همواره در فعالیت‌های حزب درگیر باشد. در عین حال عضو حزب باید بطور مستمر از مفاد اسناد حزب، از جمله دستور و گزارش جلسات مختلف حزب آگاه باشد. دبیرکل، با مشورت دفتر عضویت‌ها، مسئول اجرای این ماده است.

ماده سیزدهم سلب عضویت از اعضاء حزب به دلایل، و طی روندهای زیر، به پیشنهاد دبیرکل و با تصویب شورای مرکزی حزب، ممکن است:

الف: در صورتی که عضوی در انجام وظایف محوله بخود از جانب حزب عملاً فعالیتی نداشته باشد و پس از طی شش ماه فرصتی که برای اعادهء فعالیت او داده می‌شود، همچنان غیر فعال باقی بماند.

ب: در صورتی که عضوی، بر اساس گزارش دبیرکل که با مشورت دفتر عضویت‌ها و یا دفتر حقوقی و داوری تهیه شده، بر خلاف اصول بنیادنامه، مرامنامهء و یا به زیان مصالح حزب عمل کند.

تبصره 1: در صورتی که عضو یا اعضائی خواهان سلب عضویت از عضو دیگری باشند لازم است درخواست خود را با قید دلایل و کتباً برای بررسی به دفتر حقوقی ارسال دارند. دفتر حقوقی پس از تکمیل پرونده آن را برای پیگیری به دبیرکل و از آن طریق به شورای مرکزی حزب ارجاع میدهد.

تبصره 2: شخصی که شورای مرکزی از او سلب عضویت کرده است، تا تعیین تکلیف قطعی عضویت‌اش، کلیهء حقوق حزبی خود، و از جمله دریافت اسناد درونی حزب و دسترسی به منابع دیجتالی حزب، را از دست می‌دهد.

ماده چهاردهم فردی که عضویت‌اش در حزب سلب می‌شود، حق اعتراض به مصوبهء شورای مرکزی را خواهد داشت و فرصت دارد تا ٧ روز، از روز بعد از ابلاغ تصمیم به او، به تصمیم شورای مرکزی اعتراض نماید. چنانچه او در مدت این ٧ روز اعلام کند که به وقت بیشتری نیاز دارد دفتر حقوقی می‌تواند، با موافقت دبیر کل زمان اعتراض را بر حسب شرایط افزایش دهد.

تبصره 1: برای رسیدگی به این پرونده، کمیسیون ویژه‌ای از سوی دفتر حقوقی حزب، متشکل از سه نفر از اعضاء حزب، تشکیل می‌شود که دو نفر آنان نباید عضو شورای مرکزی حزب باشند و نفر سوم را فرد معترض از میان اعضاء حزب انتخاب می‌کند. این کمیسیون به شکایت و اعتراض رسیدگی کرده و شورای مرکزی حزب، با در نظر گرفتن توصیهء این کمیسیون، مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تصمیم‌گیری نهایی دعوت می‌کند.

تبصره 2: شخصی که شورای مرکزی از او سلب عضویت کرده است، تا تعیین تکلیف قطعی عضویت‌اش، کلیهء حقوق حزبی خود، و از جمله دریافت اسناد درونی حزب و دسترسی به منابع دیجتالی حزب، را از دست می‌دهد.

تبصره 3: کسی که عضویت اش در حزب سلب شده نمی‌تواند، جز وامی که احتمالاً به حزب داده، خواستار اعادهء مبالغ پرداختی و امکاناتی که در اختیار حزب قرار داده بشود و، در عین حال، باید امکاناتی را که از جانب حزب در اختیار او قرار دارد به حزب اعاده نماید.

مادهء پانزدهم حزب مدافع حق آزادی هر عضو در جدایى از حزب است. بعبارت دیگر، استعفاء از حزب کاملأ آزاد بوده و اعضاء کناره‌گیری کرده با هیچگونه تهدیدى از جانب اعضاء و مسئولان حزب روبرو نخواهند شد.

تبصره 1: استعفای اعضاء در صورت مطلع ساختن دبیر کل حزب برسمیت شناخته می‌شود.

تبصره 2: چنانچه عضو کناره‌گیری کرده، و یا همچنین عضو اخراجی، به تبلیغات منفی علیه حزب دست بزنند تنها دبیرکل، به عنوان سخنگوی حزب، حق پاسخگوئی خواهد داشت. در این رابطه دبیرکل می‌تواند برحسب موضوع از اعضای دیگر حزب نیز یاری بخواهد.

تبصره 3: در صورتی که عضو مستعفی مجدداً تقاضای عضویت کند، مشمول تمام روندهای مربوط به پذیرش عضویت در حزب می‌شود.

فصل سوم ـ کنگره‌های حزب

ماده شانزدهم کنگره‌های حزب به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل شده و بالاترین رکن تصمیم‌گیری‌های کلان در مورد کلیهء مسایل سیاسی، تشکیلاتی، اداری و مالی حزب محسوب می‌شود.

ماده هفدهم کنگرهء عادی حزب هر ساله به دعوت شورای مرکزی حزب برگزار می‌شود. کنگرهء فوق‌العادهء حزب، در هر زمان که ضروری شود، به تشخیص شورای مرکزی حزب، و یا با تقاضای نصف به اضافهء یک اعضاء حزب برگزار می‌گردد.

ماده هجدهم هر دو نوع کنگره در اصل بصورت اینترنتی و در صورت لزوم بصورت حضوری برگزار می‌شوند.

ماده نوزدهم شورای مرکزی حزب می تواند در صورت نیاز به تصمیم‌گیری‌های تک موضوعی، بجای تشکیل کنگرهء فوق‌العاده از روش رأی‌گیری بصورت دیجیتال استفاده کند.

ماده بیستم در رابطه با تشکیل کنگره‌های عادی، شرط لازم کار مطلع بودن اعضاء از «دستور‌ جلسه»‌ای است که بوسیلهء شورای مرکزی تصویب شده باشد.

تبصره 1: شورای مرکزی برای فراهم آوردن مقدمات کنگرهء عادی کمیسونی را به نام «کمیسیون برگزاری کنگره» انتخاب می‌کند و این کمیسیون موظف به تهیهء دستور جلسه و اسنادی که باید به کنگره عرضه شوند می‌باشد.

تبصره 2: «کمیسیون برگزاری کنگره» موظف است اظهار نظرهای رسیده در مورد دستور جلسه و سایر اسناد مربوط به کنگره را نیز به اطلاع همهء اعضاء برساند.

ماده بیست و یکم اعضاء شرکت کننده در کنگره‌های عادی باید حداکثر دو هفته قبل از اعلام محل تشکیل کنگره، کمیسیون برگزاری کنگرهء حزب را از چگونگی شرکت خود آگاه کنند.

ماده بیست و دوم از آنجا که ممکن است حضور برخی از اعضاء حزب در کنگره‌ها مقدور نباشد، اینگونه اعضاء برای مشارکت در کنگره می‌توانند از طریق دادن وکالت کتبی به اعضاء حاضر در کنگره که قبلاً به اطلاع کمیسیون برگزاری کنگره رسیده باشد، در رأی‌گیری‌ها شرکت کنند.

ماده بیست و سوم حد نصاب رسمیت یافتن کنگره‌های حزب شرکت اعضاء بصورت شخصی یا وکالتی نصف به اضافهء یک اعضاء می‌باشد. در صورت نرسیدن به نصاب، کنگره دو ماه بعد، با هر آن تعداد از شرکت کننده تشکیل می‌شود.

ماده بیست و چهارم کنگره را رئیس سنی آن، که از قبل از جانب دفتر عضویت‌های حزب تعیین شده، افتتاح کرده و انتخابات برای تعیین رئیس و دو منشی کنگره را انجام می‌دهد. پس از آن رئیس و دو منشی منتخب کنگره را اداره می‌کنند.

ماده بیست و پنجم اسناد تقدیمی به کنگره در نشست آن خوانده شده و، پس از اظهار نظر یک موافق و یک مخالف، به رأی گذاشته می‌شود. برای تصویب هر سند به بیش از پنجاه درصد آراء نیاز است. در صورت مساوی بودن تعداد آراء رأی رئیس کنگره تعیین کننده است.

ماده بیست و ششم وظایف کنگره‌های عادی به شرح زیر است:

الف: بررسی و تصویب اصلاحات و تغییرات احتمالی در مرام‌نامه و بنیاد‌نامهء حزب

ب: تصمیم‌گیری دربارهء گزارش مالی حزب

پ: تصمیم‌گیری دربارهء گزارش فعالیت‌های حزب در سال گذشته.

ت. تصمیم‌گیری در مورد حق عضویت.

ث: تصمیم‌گیری دربارهء برنامهء فعالیت‌های حزب در سال آینده.

ج: تصمیم‌گیری در مورد انحلال حزب، در صورتی که چنین موضوعی مطرح باشد

چ: انجام هرگونه انتخاباتی که این بنیادنامه بعهدهء کنگره عادی می‌گذارد.

تبصره: تصمیم‌گیری درباره هرگونه تغییر و اصلاح در مرامنامه یا بنیادنامهء حزب.

فصل چهارم ـ دبیر کل حزب و جانشین او

ماده بیست و هفتم کنگرهء حزب، در شروع روند انتخاب مسئولان حزب ابتدا، از میان داوطلبان یک تن را بعنوان دبیرکل انتخاب می‌کند و او نیز جانشین خود را بلافاصله بر می‌گزیند.

ماده بیست و هشتم انتخاب مجدد دبیرکل در سمت خود برای سه دورهء متوالی بلامانع است.

ماده بیست و نهم وظایف دبیر کل حزب به شرح زیر می‌باشد:

الف: سخنگوئی حزب

تبصره: دبیرکل می‌تواند در هر موردی که مقتضی بداند عضو دیگری از حزب را بعنوان سخنگو انتخاب و معرفی نماید.

ب: اجرای مصوبات شورای مرکزی

پ: نظارت و تصمیم‌گیری و مدیریت امور اجرائی و، از این دست، نظارت بر کار دفاتر حزب

ماده سی‌ام تصمیم‌گیری در مورد ادامهء کار، ابقا و یا عزل دبیرکل، بر اساس پیش‌بینی‌های مندرج در فصل پنجم صورت می‌پذیرد.

فصل پنجم ـ شورای مرکزی حزب

ماده سی و یکم تا رسیدن شمار اعضاء حزب به صد نفر، شورای مرکزی حزب با حداقل 7 عضو اصلی منتخب اکثریت نسبی کنگره‌های حزب تشکیل می‌شود و پس از آن به ازاء هر صد عضو، به همان ترتیب، یک تن بر شمار اعضاء شورای مرکزی افزوده خواهد شد.

تبصره 1: دو نفر بعدی که در رأی‌گیری بالاترین تعداد رأی آورده‌اند عضو علی‌البدل اول و دوم محسوب می‌شوند. اعضاء علی‌البدل باید در جلسات شرکت کنند اما تنها وقتی صاحب حق رأی می شوند که جانشین عضو اصلی غایب یا استعفاء داده باشد.

تبصره 2: دبیرکل حزب و معاون او، بعنوان مشاور، موظف به شرکت در جلسات شورای مرکزی هستند.

تبصره 3: در صورتی که شورای مرکزی حزب تشخیص دهد که دبیرکل حزب خودسرانه دست بکارهائی خلاف تصمیمات شورا و علیه منافع حزب زده، و یا در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است، می‌تواند، با رأی اکثریت مطلق (٧۵ درصد) اعضاء شورای مرکزی حزب، او را از سمت خود کنار گذاشته و، تا پایان دوران کار شورا، معاون او را بعنوان دبیرکل منصوب نماید و از او بخواهد که معاون خود را به شورا معرفی کند.

تبصره 4: در صورتی که تعداد اعضاء صاحب رأی شورا از نصف به اضافهء یک نفر کمتر شود، شورای مزبور نسبت به تشکیل کنگرهء فوق‌العاده و تجدید انتخابات برای تعیین جانشین اعضاء کنار رفته اقدام می‌کند.

ماده سی و دوم وظایف شورای مرکزی عبارتند از:

الف: تعیین سیاست‌های اجرائی حزب

ب: تعیین مواضع حزب در موارد لازم

پ: نظارت بر کلیهء فعالیت‌های حزب

ت: بررسی و تصویب آئین نامه‌ها و مقررات

ج: انتخاب یکی از اعضاء از حزب بعنوان خزانه‌دار

تبصره: خزانه‌دار موظف است بصورت مداوم شورای مرکزی را در جریان دریافت‌ها و هزینه‌های حزب قرار داده و گزارش سالیانه‌ای را برای ارائه به کنگره سالانهء عادی حزب تهیه نماید.

چ: تصمیم‌گیری در مورد رد یا قبول هرگونه کمک کلان مالی و پولی به حزب

تبصره: دریافت کمک مالی نمی‌تواند تعهدی را از جانب حزب نسبت به کمک کننده ایجاد نماید.

ح: تعیین رئیس شورا از میان اعضاء شورای مرکزی

تبصره: رئیس شورا در صورت لزوم می‌تواند یک نفر از اعضاء شورا را بعنوان معاون خود معرفی کند.

ماده سی و سوم جلسات شورا همواره با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنان رسمی خواهد داشت.

ماده سی چهارم تصمیم‌گیری در مورد تناوب زمانی و چگونگی تشکیل جلسات شورا با خود شورا است.

ماده سی و پنجم با انتخاب شورای مرکزی جدید، آئین‌نامه‌های مصوب شوراهای قبلی اعتبار خود را از دست نمی‌دهند مگر آنکه شورای مرکزی جدید بخواهد در آنها تغییراتی را اعمال کند.

ماده سی و ششم اعضاء شورا به صورت‌های زیر از عضویت در شورا کنار می‌روند:

الف: استعفاء با فرض بر این که شخص مستعفی تمام نتایج کار خود را از قبل سنجیده است و نیازی به تصمیم‌گیری شورا ندارد.

ب: فوت

پ: برکناری از شورا با رأی بیش از دو سوم اعضاء شورا

ماده سی و هفتم وظائف رئیس شورای مرکزی به شرح زیر است:

الف: تهیه دستور جلسات

ب: اداره جلسات شورا

پ: ابلاغ تصمیمات شورا به دبیرکل برای اجرا

تبصره: در صورت تساوی آراء اعضاء شورا در یک رأی‌گیری، رأی رئیس شورا تعیین کننده خواهد بود.

ماده سی و هشتم شورای مرکزی حزب می‌تواند به تشخیص خود از میان متخصصان زمینه‌های مختلف، از درون یا بیرون حزب، دعوت کند که در موارد تخصصی‌شان بعنوان مشاوران حزب در جلسات شورای مرکزی و یا نشست‌های عمومی حزب شرکت کرده و نظر مشورتی خود را اعلام دارند.

تبصره: این مشاوران دارای حق رأی نبوده و در قبال تصمیمات شورا مسئولیتی نخواهند داشت.

فصل ششم دفاتر اجرائی حزب

ماده سی و نهم دفاتر اجرائی حزب به شرح زیر اند:

دفتر امور عضویت‌ها

دفتر امور حقوقی و داوری

دفتر امور رسانه‌های اجتماعی

دفتر انتشارات

دفتر فنی و امور انفورماتیک

دفتر دیدبان رسانه‌ها و سازمان‌های سیاسی

دفتر روابط با سازمان‌های سیاسی ایرانی و بین‌المللی

ماده چهلم مسئول هر دفتر، از جانب دبیرکل، و از میان اعضاء حزب انتخاب شده و «دبیر» آن دفتر خوانده می‌شود.

تبصره: مسئولیت سایت‌ و خبرگاه حزب مستقیماً با دبیرکل است.

ماده چهل و یکم در صورت نیاز به دفتری دیگر، با پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی، دفتر مزبور تشکیل و ویژگی‌ها و وظایف آن تعیین می‌گردد و سپس بند مربوط به آن دفتر در کنگرهء عادی حزب به این بنیادنامه افزوده می‌شود.

تبصره: دبیران دفاتر موظف به تهیه پیشنویس آئین‌نامهء دفاتر خویش می‌باشند.

فصل هفتم امور متفرقه

ماده چهل و دوم تصمیم به چگونگی ثبت حزب و گشایش حساب بانکی وظیفهء شورای مرکزی حزب است.

ماده چهل و سوم تصمیم‌گیری دربارهء انحلال حزب، منوط به تصویب آن با اکثریت مطلق اعضاء حزب (٧۵ درصد) در کنگرهء عادی و یا، در صورت‌های زیر در کنگرهء فوق‌العاده اعضاء حزب است:

الف: تقاضای دو سوم از اعضاء حزب از شورای مرکزی

ب: بر اساس تصویب دو سوم اعضاء شورای مرکزی

ماده چهل و چهارم در صورت تصویب انحلال حزب، یک هیئت تسویه از جانب کنگره مأمور آن می‌شود تا در مورد اموال حزب تصمیم‌گیری کند.

ماده چهل و پنجم این بنیادنامه در هفت فصل و چهل و پنج ماده به تصویب «کنگره عادی حزب» که در تاریخ 22 مهر 1398 برابر با 14 اکتبر 2019 در تالار دیجیتالی اپلیکیشن زوم تشکیل گردید، رسیده و جانشین بنیادنامهء قبلی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *