فهرست بستن

بنیادنامه

مصوب ٣٠ شهریور ١٣٩٧ برابر با ٢١ سپتامبر ٢٠١٨، در کنگره برگزار شده در فرانکفورت – آلمان

فصل اول – کليات

ماده يکم –  حزب سکولار دموکرات ايرانيان (از اين پس «حزب») بر اساس مرامنامهء خود و برای اجرای اهداف و پيش بينی های مندرج در آن بوحود می آيد.

ماده دوم – «حزب» دارای ساختاری تشکيلاتی با اجزاء زير است:

          – اعضاء (موضوع فصل دوم اين بنيادنامه)

          – کنگره (موضوع فصل سوم)

          – شورای مرکزی (موضوع فصل چهارم)

          – دبير کل و معاونين او (موضوع فصل پنجم)

          – دفاتر اجرائی حزب (موضوع فصل ششم)

          – هيئت رايزنان حزب (موضوع فصل هفتم)

فصل دوم ـ عضويت

ماده سوم – بدنهء اصلی حزب را اعضاء آن تشکيل می دهند.

ماده چهارم.  حزب دارای دو نوع عضو است:

          الف: عضو غيررسمی و در روند آشنائی متقابل که دورهء آزمايشی و آمادگی برای عضويت را، که حداکثر تا شش ماه ادامه می يابد، می گذراند.

          ب: عضو کامل که روند آشنائی را طی کرده و عضويت او به تصويب شورای مرکزی حزب رسيده است.

ماده پنجم. هر کس که به عضويت رسمی حزب پذيرفته شود حق کامل شرکت در کنگره های عمومی عادی و فوق العادهء حزب، و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای مسئولیت هایی که در اين بنيادنامه تعيين شده را دارا می باشد.

                    تبصره 1: اگر عضوی، با موافقت رئيس شورای مرکزی، نتواند در جلسات و يا فعاليت های حزبی شرکت کند، در دورهء غيبت، حق انتخاب شدن برای مناصب حزب را نخواهد داشت.

                    تبصره 2: اعضائی که نخواهند اسم شان آشکار شود، لازم است نام و نشان واقعی خود را به اطلاع دبير کل برسانند و عضويت آنها منوط به پذيرش دبير کل است. اين اشخاص حق نامزد کردن خود در انتخابات حزب را نخواهند داشت، بی آنکه موظف باشند دلايل عدم شرکت خود در انتخابات را توضيح دهند. اين ممنوعيت در صورتی که عضو حزب نام و نشان خود را برای ساير اعضاء حزب آشکار کند مرتفع خواهد شد.

                    تبصره 3: مسئولیت رابطه با اعضای رسمی و غير رسمی که ساکن ایران يا ساير کشورهائی هستند که فعاليت عضو امنيت او را به خطر می اندازد، با دبیرکل است. در هر مورد دبیرکل می تواند یکی از اعضای شورای مرکزی را برای ارتباط با فرد ساکن ایران منصوب کند.

                   تبصره 4: عضوی که پنج بار بدون اجازهء رئيس شورای مرکزی غير فعال بوده و يا در جلسات حزبی شرکت نکند، عضويت اش تعليق شده و پرونده اش بوسيلهء رئيس شورای مرکزی برای رسيدگی به دفتر حقوقی حزب ارجاع شده و شورای مرکزی بر اساس گزارش دفتر حقوقی نسبت به ادامه و يا سلب عضويت او تصميم می گيرد.

ماده ششم – کسانی که دارای شرايط زير باشند می توانند خواستار عضويت درحزب شوند:

          الف: در ايران به دنيا آمده باشند.

          ب: با توجه به شرايط کنونی، يا در گذشته و يا حال حاضر، دارای تابعيت کشور ايران باشند.

          پ: پدر يا مادر يا پدر يا مادر بزرگ شان، و يا اولياء قانونی شان، ايرانی باشند.

          ت: دارای حداقل ١٨ سال سن باشد

          ث: توان خواندن و نوشتن داشته باشد

          ج: به مرامنامه، بنیادنامه و مواضع حزب باور داشته و به مفاد اين اسناد متعهد بوده و اين موضوع را کتباً اعلام نمايد.

مادهء هفتم – اقدام برای عضويت در حزب، و نيز خروج از اين عضويت، اموری اختياری اند اما پذيرفته شدن و پايدار ماندن در عضويت منوط به رعايت شرايط زير است:

          الف: پر کردن برگهء «تقاضای عضويت» که در آن مراتب مطالعه و پذيرش مرامنامه و بنيادنامهء حزب اعلام شده و نام و نشان و سوابق سياسی / اجتماعی کامل متقاضی ذکر می شود.

          ب: شرکت در مصاحبه ای که انجام اش با دفتر عضويت ها است و دبير دفتر عضويت ها می تواند برای انجام اين مصاحبه ها از ديگر اعضاء حزب ياری بخواهد.

          پ: گذراندن يک دورهء آموزشی و آزمايشی، از طريق شرکت در جلسات عمومی و کلاس های کادرسازی و ساير فعاليت های داوطلبانهء حزبی.

                   تبصره: دفتر عضويت ها می تواند هر زمان که در طی دوران ازمايشی تشخيص دهد پروندهء داوطلب را برای تصميم گيری قطعی به شورای مرکزی ارسال کند.

          ت: پرداخت حق عضويت سالانه.

                    تبصره: تصميم پيرامون موارد استثنائی معافيت و يا قسط بندی پرداخت حق عضويت اعضاء از پرداخت حق عضويت با دبير کل است.

ماده هشتم – عضو حزب نمى تواند:

          الف: عضو احزاب و يا سازمان های سياسی ايرانی ديگر باشد.

          ب: به همکاری و ارتباط «منظم» با هر گروه سياسی و يا رسانه ای ديگر (چه حزب و چه سازمان های سياسی)، در راستای تحقق اهداف آن گروه ها، اقدام کند.

          پ: با دولت های خارجی و مؤسساتی که توسط دولت های خارجی اداره می شوند ارتباط و همکاری سیاسی داشته باشد.

                    تبصره: در صورتی که «حزب» خود را جزء يا هواخواه جنبش يا ائتلافی اعلام کند همکاری اعضاء حزب با «اعضاء موجه» آن جنبش و ائتلاف بلامانع است. تهيه و اعلام فهرست اعضاء و حاميان موجه جنبش ها و ائتلاف ها با شورای مرکزی است.

ماده نهم: در موارد زير ضروری است که عضو حزب با ارائهء ادلهء کافی موافقت شورای مرکزی را کسب کند:

          الف: ارتباط موضعی و موقت با دولت های خارجی و موسساتی که توسط دولت های خارجی اداره می شوند.

                   تبصره: در صورت موافقت با اين ارتباط روند کار زير نظر دبير کل صورت می گيرد.

          ب: همکاری منظم يا نامنظم با احزاب و گروه های ديگر صرفاً در راستای معرفی و تبليغ اهداف حزب سکولار دموکرات ايرانيان.

          پ: ارتباط «منظم» با رسانه ها اعم از رادیو، تلویزیون، وبسایت، وبلاگ و نظاير آنها.

          ت: ارتباط منظم با شخصیت ها و محافل سکولار دموکرات برای جلب آن ها به حزب و یا انجام اقدامات مشترک.

                    تبصره 1: تشخیص این که کدام از شخصیت ها و محافل مختلف دارای ماهيت «سکولار دموکرات» هستند و نيز تصمیم در بارهء چگونگی و ادامهء ارتباط با آنها با شورای مرکزی است.

                    تبصره 2: مسئولیت اداره و کنترل موارد مصوب مربوط به اين ماده با دبير کل حزب است.

          ث: اقدام اعضاء در راستای معرفی و شناسائی مثبت و منفی اهداف احزاب و گروه های ايرانی ديگر منوط به کسب اجازه از شورای مرکزی است.

ماده دهم: شركت و عضويت اعضاء در احزاب و سازمان هاى غير ايرانی محل اقامت خود در خارج کشور با اطلاع و موافقت شورای مرکزی حزب مجاز است.

                    تبصره: اعضای حزب می توانند در امور مدنی و سیاسی جامعه ای که در آن زندگی می کنند فعال باشند. ماهیت این فعالیت، با تشخیص عضو حزب، نباید با مرامنامه و اهداف حزب متناقض باشد.

ماده يازدهم: شرکت اعضای حزب در گردهمایی سایر گروهای سیاسی منوط به کسب اجازه از دبیرکل است.

مادهء دوازدهم:  حزب مدافع حق آزادی هر عضو در جدایى از حزب است. بعبارت دیگر، استعفاء از حزب كاملأ آزاد بوده و اعضاء كناره گيری کرده با هیچگونه تهدیدى از جانب اعضاء و مسئولان حزب روبرو نخواهند شد.

                    تبصره 1: چنانچه عضو کناره گیری کرده، و یا همچنین عضو اخراجی، به تبلیغات منفی علیه حزب دست بزند تنها دبیرکل، به عنوان سخنگوی حزب، حق پاسخگوئی خواهد داشت. در این رابطه دبیرکل می تواند برحسب موضوع از اعضای دیگر حزب نیز یاری بخواهد.

                   تبصره 2: در صورتی که عضو مستعفی مجدداً تقاضای عضويت کند، مشمول تمام روندهای مربوط به پذيرش عضويت در حزب می شود.

ماده سيزدهم: هر عضو حزب، برای تضمين استمرار عضويت خود، باید همواره در فعاليت های حزب درگير باشد. در عين حال عضو حزب بايد بطور مستمر از مفاد اسناد حزب، از جمله دستور و گزارش جلسات مختلف حزب آگاه باشد. دبیرکل، با مشورت دفتر عضويت ها، مسئول اجرای این ماده است.

ماده چهاردهم: سلب عضويت از اعضاء حزب به دلايل، و طی روندهای زير، به پیشنهاد دبير کل و با تصویب شورای مرکزی حزب، ممکن است:

          الف: در صورتی که عضوی در انجام وظايف محوله بخود از جانب حزب عملاً فعالیتی نداشته باشد و پس از طی شش ماه فرصتی که برای اعادهء فعالیت او داده می شود، همچنان غیر فعال باقی بماند.

          ب: در صورتی که عضوی، بر اساس گزارش دبيرکل که با مشورت دفتر عضويت ها و يا دفتر حقوقی و داوری تهيه شده، بر خلاف اصول بنيادنامه، مرامنامهء و يا به زيان مصالح حزب عمل کند.

                    تبصره 1: در صورتی که عضو يا اعضائی خواهان سلب عضویت از عضو دیگری باشند لازم است درخواست خود را با قید دلایل و کتباً برای بررسی به دفتر حقوقی ارسال دارند. دفتر حقوقی پس از تکميل پرونده آن را برای پیگیری به دبير کل و از آن طريق به شورای مرکزی حزب ارجاع میدهد.

                   تبصره 2: شخصی که شورای مرکزی از او سلب عضويت کرده است، تا تعيين تکليف قطعی عضويت اش، کليهء حقوق حزبی خود، و از جمله دريافت اسناد درونی حزب و دسترسی به منابع ديجتالی حزب، را از دست می دهد.

ماده پانزدهم: فردی که عضويت اش در حزب سلب می شود، حق اعتراض به مصوبهء شورای مرکزی را خواهد داشت و فرصت دارد تا ٧ روز، از روز بعد از ابلاغ تصمیم به او،  به تصمیم شورای مرکزی اعتراض نماید. چنانچه او در مدت اين ٧ روز اعلام کند که به وقت بیشتری نیاز دارد دفتر حقوقی می تواند، با موافقت شورای مرکزی، زمان اعتراض را بر حسب شرایط افزایش دهد.

                   تبصره 1: برای رسيدگی به اين پرونده کمیسیون ويژه ای از سوی دفتر حقوقی حزب، متشکل از سه نفر از اعضاء حزب، تشکيل می شود که دو نفر آنان نبايد عضو شورای مرکزی حزب باشند و نفر سوم را فرد معترض اعضاء حزب انتخاب می کند. اين کميسيون به شکایت و اعتراض رسیدگی کرده و شورای مرکزی حزب، با در نظر گرفتن توصیهء این کمیسیون، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.           

                    تبصره 2: کسی که عضويت اش در حزب سلب شده نمی تواند، جز وامی که احتمالاً به حزب داده، خواستار اعادهء مبالغ پرداختی و امکاناتی که در اختيار حزب قرار داده بشود و، در عين حال، بايد امکاناتی را که از جانب حزب در اختيار او قرار دارد به حزب اعاده نمايد.

فصل سوم ـ کنگرهء حزب

ماده شانزدهم: کنگرهء حزب به دو صورت عادی و فوق العاده تشکيل شده و بالاترین رکن تصميم گيری های کلان در مورد کلیهء مسایل سیاسی، تشکیلاتی، اداری و مالی حزب محسوب می شود.         

ماده هفدهم: کنگرهء عادی حزب هر ساله به دعوت شورای مرکزی حزب برگزار می شود. کنگرهء فوق العادهء حزب، در هر زمان که ضروری شود، به تشخيص شورای مرکزی حزب، و يا با تقاضای نصف به اضافهء يک اعضاء، و نيز به تقاضای اکثريت اعضاء هيئت رايزنان حزب برگزار می گردد.

ماده هجدهم: هر دو نوع کنگره در اصل بصورت اينترنتی و در صورت لزوم بصورت حضوری برگزار می شوند.

ماده نوزدهم: شورای مرکزی حزب می تواند در صورت نياز به تصميم گيری های تک موضوعی، بجای تشکيل کنگرهء فوق العاده از روش رأی گيری بصورت ديجيتال استفاده کند.

ماده بيستم: در رابطه با تشکيل کنگره های عادی، شرط لازم کار مطلع بودن اعضاء از «دستور جلسه» ای است که بوسيلهء شورای مرکزی تصويب شده باشد.

                    تبصرهء 1: شورای مرکزی برای فراهم آوردن مقدمات کنگرهء عادی کميسونی را به نام «کميسيون برگزاری کنگره» انتخاب می کند و اين کميسيون موظف به تهيهء دستور جلسه و اسنادی که بايد به کنگره عرضه شوند می باشد.

                   تبصره 2: «کميسيون برگزاری کنگره» موظف است اظهار نظرهای رسيده در مورد دستور جلسه و ساير اسناد مربوط به کنگره را نيز به اطلاع همهء اعضاء برساند.

ماده بيست و يکم: اعضاء شرکت کننده در کنگره های عادی بايد حداکثر دو هفته قبل از اعلام محل تشکيل کنگره، کميسيون برگزاری کنگرهء حزب را از نوع شرکت خود آگاه کنند

ماده بيست و دوم: از آنجا که ممکن است حضور فيزيکی برخی از اعضاء حزب در کنگره ها مقدور نباشد، اينگونه اعضاء برای مشارکت در کنگره می توانند از طريق دادن وکالت کتبی به اعضاء حاضر در کنگره که قبلاً به اطلاع کميسيون برگزاری کنگره  رسيده باشد، در رأی گيری ها شرکت کنند.

ماده بيست و سوم: حد نصاب رسميت يافتن کنگره های حزب شرکت حضوری يا وکالتی نصف به اضافهء يک اعضاء می باشد. در صورت نرسيدن به نصاب کنگره دو ماه بعد، با هر آن تعداد از شرکت کننده و در صور لزوم بصورت اينترنتی تشکيل می شود.

ماده بيست و چهارم: کنگره را رئيس سنی آن ، که از قبل از جانب دفتر عضويت های حزب تعيين شده، افتتاح کرده و انتخابات برای تعيين رئيس و دو منشی کنگره را انجام می دهد. پس از آن رئيس و دو منشی منتخب کنگره را اداره می کنند.

ماده بيست و پنجم: اسناد تقديمی به کنگره در نشست آن خوانده شده و، پس از اظهار نظر یک موافق و یک مخالف، به رأی گذاشته می شود. برای تصويب هر سند به بیش از پنجاه درصد آراء نياز است. در صورت مساوی بودن تعداد آراء رأی رئيس کنگره تعيين کننده است.

ماده بيست و ششم: وظايف کنگره های عادی به شرح زیر است:

          الف: بررسی و تصويب اصلاحات و تغييرات احتمالی در مرام نامه و بنياد نامهء حزب

          ب: تصميم گيری دربارهء گزارش مالی حزب

          پ: تصميم گيری دربارهء گزارش فعاليت های حزب در سال گذشته.

          ت. تصميم گيری در مورد حق عضويت.

          ث: تصميم گيری دربارهء برنامهء فعاليت های حزب در سال آينده.

          ج: تصميم گيری در مورد انحلال حزب، در صورتی که چنين موضوعی مطرح باشد

          چ: انجام هرگونه انتخاباتی که اين بنيادنامه بعهدهء کنگره عادی می گذارد.

فصل چهارم ـ شورای مرکزی حزب

ماده بيست و هفتم: کنگره های حزب، به ازای هر ٥ عضو حزب، يک نفر را از ميان اعضاء داوطلب را با رأی اکثريت نسبی انتخاب می کند.

                   تبصره 1: دو نفر بعدی که در رأی گيری بالا ترين تعداد رأی آورده اند عضو علی البدل محسوب می شوند. هر عضو علی البدل بايد در جلسات شرکت کند اما تنها وقتی صاجب حق رأی می شود که جانشين عضو اصلی غايب يا استعفاء داده باشد.

                   تبصره 2: دبيرکل حزب و معاون او بعنوان مشاور، موظف به شرکت در جلسات شورای مرکزی هستند.

                   تبصره 3: در صورتی که تعداد اعضاء صاحب رأی شورا از نصف به اضافهء يک نفر کمتر شود، شورای مزبور نسبت به تشکيل کنگره فوق العاده و تجديد انتخابات برای تعيين جانشين اعضاء کنار رفته اقدام می کند.

ماده بيست و هشتم: وظايف شورای مرکزی عبارتند از:

          الف: تعيين سياست های اجرائی حزب

          ب: تعيين مواضع حزب در موارد لازم

          پ: نظارت بر کليهء فعاليت های حزب

          ت: بررسی و تصويب آئين نامه ها و مقررات

          ث: اعضاء شورای مرکزی يک تن از اعضاء حزب را بعنوان انتخاب خزانه دار حزب از ميان اعضاء حزب

          ج: تعيين رئيس شورا از ميان اعضاء شورای مرکزی

          تبصره: رئيس شورا در صورت لزوم می تواند يک نفر از اعضاء شورا را بعنوان معاون خود معرفی کند.

          چ: تعيين خرانه دار شورا از ميان اعضاء حزب

                   تبصره: انتخاب مجدد رئيس و خزانه دار بلامانع است.

ماده بیست و نهم: جلسات شورا همواره با حضور اکثريت نسبی اعضاء رسميت يافته و تصميمات آنان دارای نفاذ قانونی خواهد بود.

ماده سی ام: تصميم گيری در مورد تناوب زمانی تشکيل جلسات شورا با خود شورا است.

ماده سی و يکم: با انتخاب شورای مرکزی جديد، آئين نامه های مصوب شوراهای قبلی اعتبار خود را از دست نمی دهند مگر آنکه شورای مرکزی جديد بخواهد در آنها تغييراتی را اعمال کند.

ماده سی و دوم: اعضاء شورا به صورت های زير از عضويت در شورا معاف خواهند بود:

          الف: استعفاء از شورا با موافقت شورا که در صورت عدول از تصميم شورا حکم سلب عضويت می شود.

          ب: فوت

          پ: برکناری از شورا با رأی بيش از دو سوم اعضاء شورا

ماده سی و سوم: شورا در نخستين جلسه يک تن از اعضاء خود را بعنوان رئيس شورای مرکزی و برای انجام وظايف زير انتخاب می کند:

          الف: تعيين يکی از اعضاء شورا برای تهيه دستور جلسات و تصويب نهائی پيش نويس اين دستورات

          ب: تعيين مدير جلسات شورا

          ت: ابلاغ تصميمات شورا به کليهء مراجعی که اين تصميمات به آنها مربوط می  شود.

                    تبصره: در صورت تساوی آراء اعضاء شورا در يک رأی گيری، رأی رئيس شورا تعيين کننده خواهد بود.

ماده سی و چهارم: شورای مرکزی حزب می تواند به تشخيص خود از ميان متخصصان زمينه های مختلف، از درون يا بيرون حزب، دعوت کند که در موارد تخصصی شان بعنوان مشاوران حزب در جلسات حزبی شرکت کرده و نظر مشورتی خود را اعلام دارند.

                   تبصره: اين مشاوران دارای حق رأی نبوده و در قبال تصميمات حزب مسئوليتی نخواهند داشت.

فصل پنجم – دبير کل حزب و معاون او

ماده سی و پنجم: کنگرهء حزب از ميان داوطلبان يک تن را بعنوان دبيرکل انتخاب می کند و او نيز معاون خود را بر می گزيند. سپس انتخابات برای تعيين اعضاء شورای مرکزی از ميان ديگر داوطلبان انجام می شود.

ماده سی و ششم: انتخاب مجدد دبير کل در سمت خود برای سه دوره متوالی بلامانع است.

ماده سی و هفتم: وظايف دبير کل حزب به شرح زير می باشد:

          الف: سخنگوئی حزب

          ب: اجرای مصوبات شورای مرکزی

          پ: نظارت و تصميم گيری و مديريت امور اجرائی و، از اين دست، دفاتر حزب

ماده سی و هشتم: در صورتی که شورای مرکزی حزب چنين تشخيص دهد که دبير کل حزب خودسرانه دست بکارهائی خلاف نظر شورا و عليه منافع حزب زده، و يا در انجام وظايف خود کوتاهی کرده است، می تواند، با رأی اکثريت مطلق (٧٥ درصد) اعضاء شورای مرکزی حزب، او را از سمت خود کنار گذاشته و، تا پايان دوران کار شورا، معاون او را بعنوان دبير کل منصوب نمايد و از او بخواهد که معاون خود را به شورا معرفی کند.

فصل ششم – دفاتر اجرائی حزب

ماده سی و نهم: دفاتر اجرائی حزب به شرح زیر اند:  

          –  دفتر امور عضويت ها

          –  دفتر امور حقوقی و داوری

          –  دفتر امور رسانه های اجتماعی

           – دفتر انتشارات

          – دفتر فنی و امور انفورماتيک

          – دفتر دیدبان رسانه‌ها و سازمان های سياسی

          – دفتر روابط با سازمان های سیاسی ايرانی و بين المللی

                    تبصره: منظور از «سازمان های سیاسی» گروه هائی هستند که شورای مرکزی حزب همکاری با آنها را در مسیر اهداف کوتاه و بلند مدت خود صلاح بداند.

ماده چهلم: مسئول هر دفتر، از جانب دبيرکل انتخاب شده و «دبیر» آن دفتر خوانده می شود.

ماده چهل و يکم: در صورت نیاز به دفتری دیگر، با پیشنهاد دبیرکل، و تصویب شورای مرکزی، دفتر مزبور تشکیل و ويژگی ها و وظايف آن تعيين می گردد و سپس بند مربوط به آن دفتر در کنگرهء عادی حزب به اين بنيادنامه افزوده می شود.

                    تبصره: دبیران دفاتر موظف به تهیه پیشنویس آئین نامه دفاتر خویش برای تصویب توسط شورای مرکزی حزب می باشند.

فصل هفتم – هيئت رايزنان حزب

ماده چهل و دوم: بمنظور استفادهء بهينه از تجربه های کسب شده در فعاليت های حزب، مجمعی به نام «هيئت رايزنان حزب» بوجود آمده و متشکل خواهد بود از دبيرکل ها و رؤسای شورای مرکزی که مدت مأموريت شان به پايان رسيده است.

ماده چهل و سوم: اعضاء اين هيئت می توانند جلسات جداگانهء حزبی خود را تشکيل داده و نتايج رايزنی خود را به صورت توصيه هائی به اطلاع شورای مرکزی و دبيرکل حزب برسانند. در عين حال دبير کل و رئيس شورای مرکزی نيز می توانند در موارد لازم خواهان نظر اعضاء هيئت شوند. اما اين مقامات ملزم به پذيرش يا اجرای توصيه های مزبور نيستند. در صورت عدم پذيرش اينگونه توصيه ها از جانب دبير کل و يا رئيس شورای مرکزی، اعضاء اين هيئت می توانند، با اکثريت آراء، برای حل مسئله، از طريق رئيس هيئت، تشکيل مجمع عمومی فوق العاده حزب را خواهان شود.

ماده چهل و چهارم: اين هيئت از ميان خود هماهنگ کننده ای را انتخاب می کند که وظيفه اش ادارهء جلسات و انجام مکاتبات داخلی حزبی از طريق دبير کل و يا رئيس شورای مرکزی خواهد بود.

ماده چهل و پنجم: اعضاء اين هيئت، بنا به دعوت رئيس شورای مرکزی، در جلسات اين شورا شرکت داشته و اعضاء آن را از نظرات و مشاورت های خويش بهره مند می کنند اما دارای حق رأی نيستند.

ماده چهل و ششم: اعضاء هيئت، مانند ساير اعضاء، می توانند بوسيلهء دبيرکل حزب برای احراز مسئوليت ادارهء دفاتری از مجموعهء دفاتر اجرائی حزب انتخاب شده و زير نظر دبيرکل انجام وظيفه کنند. در اين صورت عضويت شان در هيئت امتيازی را در اين مورد برايشان نداشته و دبيرکل همواره حق عزل آنان از سمت مسئول دفاتر حزب را دارا خواهد بود.

ماده چهل و هفتم: انتخاب مجدد اعضاء هيئت به سمت دبيرکلی و يا عضويت در شورای مرکزی حزب بلا مانع است و در اين صورت کسی که مجدداً به اين سمت ها برگزيده می شود ديگر عضو هيئت رايزنان نخواهند بود.

فصل هشتم – امور متفرقه

ماده چهل و هشتم:  ثبت حزب و گشايش حساب بانکی وظيفهء شورای مرکزی حزب است.

ماده چهل و نهم: دريافت کمک مالی نبايد با دادن هرگونه تعهدی از جانب حزب به کمک کننده همراه باشد و اين نکته در مورد کمک گنندگانی که شرطی را مطرح می کنند طی نامه ای رسمی به آنها ابلاغ می شود.

ماده پنجاهم: دريافت کمک مالی بيش از ٥ هزار دلار از منابع خارج حزب، مشروط به تصويب شورای مرکزی است.

ماده پنجاه و يکم: هرگونه تغییر و اصلاح در مرامنامه يا بنيادنامهء حزب، و نيز تصميم گيری دربارهء انحلال حزب، منوط به تصويب آن با اکثریت مطلق اعضاء حزب (٧٥ درصد) در اولين کنگرهء عادی و يا، در صورت تشخيص شورای مرکزی، در کنگرهء فوق العاده اعضاء حزب است. پيشنهاد تشکيل اينگونه کنگرهء عادی يا فوق العاده بصورت های زير انجام پذيرد:

          الف: تقاضای دو سوم از اعضاء حزب از شورای مرکزی

          ب: بر اساس تصويب دو سوم اعضاء شورای مرکزی

ماده پنجاه و دوم: در صورت تصويب انحلال حزب ، يک هيئت تسويه از جانب کنگره مأمور آن می شود تا در مورد اموال حزب و اعطای آن به يکی از سازمان های حقوق بشری تصميم گيری کند.

ماده پنجاه و سوم: این بنيادنامه در هشت فصل و پنجاه و سه ماده به تصویب «کنگره عادی حزب» که در تاریخ تاريخ ٣٠ شهریور ١٣٩٧ برابر با ٢١ سپتامبر ٢٠١٨ در فرانکفورت – آلمان تشکيل گرديد رسيده و جانشین بنیاد نامهء قبلی می شود.