فهرست بستن

نگاهی به بیانیه های کنشگران درونکشوری

(از نگرگاه سازگاری آنها با پروژه براندازی حکومت اسلامی در راستای برقراری یک نظام سکولار و دمکرات و ایران مدار)

Image result for ‫حزب مشروطه ایران حزب سکولار دموکرات ایران‬‎
بیانیه حزب سکولار دموکرات ایرانیان و حزب مشروطه ایران

هم میهنان گرامی
          همهء داده ها گواه از آن می دهند، که میهن مان ایران به یکی از لحظات سرنوشت ساز تاریخ خود نزدیک می شود؛ لحظه ای که می‌ تواند با کوشش و هوشیاریِ تک تک ایرانیان راه کشور را بسوی «آزادی و آبادی» و سرفرازی هموار سازد و یا، با درنگ و کم خردی، روزگار تلخ کنونی را حتی به روزگاری بس وخیم تر درآورد.

          در این میان، ما دو حزب کوشنده ایرانی، یکی جمهوری خواه و دیگری خواهان پادشاهی پارلمانی، سال ها است که به آن «گزینهء آزاد و آباد» اندیشیده و پیش نیازهای برقراری اش را سنجیده و اعلام داشته ایم و همواره حرکات دیگر نیروها را در دوری و نزدیکی شان به آن پیش نیازها بررسی کرده ایم.

          خواست ها و ارزش های ما همواره ساده و خردبنیاد بوده اند:

          – ما ایرانی می خواهیم، که هرگونه تبعیض بین شهروندان اش از میان برداشته باشد و در آن تک تک ایرانیان با همه تفاوت های جنسی و جنسیتی، فرهنگی و زبانی، دینی و بی دینی، در برابر قانونی، که بر بنیاد مفاد اعلامیهء جهان گستر حقوق بشر نوشته و تصویب شده برابر باشند.

          – و می دانیم که این برابری بدست آمدنی نیست، اگر که ساختار حاکمیت کشورمان بر بنیاد ارزش های یک ایدئولوژی و یا یک مذهب پی ریزی شده باشد و ازاینرو باور داریم، که قانون اساسی کشورمان باید بهمهء ایرانیانِ رنگارنگ با یک چشم بنگرد.

          – باور داریم که انسان ایرانی در آینده ای شایسته باید حق شادمانی و آزادی و برخورداری از حمایت های اجتماعی را داشته باشد و این به دست نمی آید مگر آنکه سراسر ملت مان بر بنیاد قانونی دمکراتیک با یکدیگر هم پیمان شده و این پیمان والا را با جان و دل پاس بدارند.

          – و سرانجام بر آن باوریم، که همهء شهروندان کشور باید بتوانند در همهء تصمیم گیری ها و امور مناطق سکونت خویش دخالت داشته باشند، تا با افزایش حس پیوستگی به جامعه ای آزاد و باز ایرانی، پاسداری از مرز و بوم کشور را وظیفه خود بدانند.

          نیک آشکار است که چنین حکومت و کشوری با آنچه «جمهوری اسلامی» خوانده می شود از پایه ناسازگار است و بدون نابودی این حکومت سنگواره بدست آمدنی نیست. ازاینرو، اکنون که این هیولای ایرانسوز در سراشیب فروپاشی افتاده است باید بتوانیم هر گونه جنبش و موضع گیری سیاسی را با خواست ها و آرزوهای بالا سنجیده و ارزیابی کنیم.

          ما آگاهیم که، بویژه در درون کشور و زیر شمشیر خونریز این «حکومت اسلامی» دشمن خوی، بیان این آرزوهای انسانی یا هیچ شدنی نیست و یا نمی توان بدون رقیق کردن شان بیان  داشت؛ اما کافی است تا دریابیم، که هر اعلامیه و موضع گیری را، که بیشتر از گذشته بسوی آیندهء آرمانی ایران گام نهاده است، با همهء نارسائی های ممکن، قدر بدانیم و آرزو کنیم که این رودخانه های کوچک هرچه زودتر بسوی دریای بی کران آزادی و دمکراسی راه پیدا کنند و تا رسیدنِ به آن بهم بپیوندند و هر دم خروشان تر شوند.

          ما می دانیم که خواستاری تغییر قانون اساسی حکومت کنونی – که بخاطر وجود اصولی اش «غیر قابل تغییر» است – می تواند، بعنوان یک شعار، اشاره ای به انحراف ریشه ای همین قانون باشد.

          ما می دانیم که خواستاری استعفای به اصطلاح رهبر انقلاب اسلامی، پیش از آنکه دست اجل او را از روی «منبر ایرانسوز» به ژرفای خاک براند، می تواند حکم اشاره به دیرک چادری باشد که چون فرو ریزد کل چادر فرو خواهد ریخت.

          و نیز می دانیم، که اینگونه خواست ها را، حتی درگستره آن زبان دربندی که در درون کشور به کار می رود، باید ارزشمند شمرد، اگر که گامی به سوی «آماجگاه درست» توانند برداشت. اما همان وظیفه تاریخی که بر دوش گرفته ایم نیز به ما می فرماید، که هشیار باشیم تا حکومتِ در حال فروپاشی از زبان محدود گشته و دیگرِ داده های دوزخِ درونکشوری، که در این چهل سال پدید آورده، بهره برداری تاکتیکی نکند، آنگونه که تاکنون پیوسته انجامیده است.

          پیام ما، در شرایط کنونی، به فرزندان ایران زمین آن است که بیش از همیشه با چشم هشیار جنبش ها و گفتارها را بنگرند و اگر آنها را گام های محتاط رزمندگانی یافتند، که بسوی براندازی ریشه ای این رژیم گام بر می دارند، و نیز آینده را به دست هرج و مرج ماجراجویانه نمی سپارند، از آنها پشتیبانی کنند، و اگر در آنها امکانی برای بهره برداری رژیم یافتند، واکنش بایسته را بیانجامند.

          در این راستا، دو حزب ما که برای آینده ای می کوشند، که در آن آزادی اندیشه و کنش هر ایرانی تضمین شده باشد، از هیچگونه رایزنی با رزمندگان سرفراز درونکشوری تن نخواهند زد.

نابود باد حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان
برقرار باد حکومتی دمکراتیک، سکولار و ایران مدار

هایده توکلی – دبیرکل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

منوچهر یزدیان – دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان