فهرست بستن

پيام «حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)» به «جنبش سكولار دمكراسى ايران» و «حزب سكولار دمكرات ايرانيان»

٢٢ سپتامبر ٢٠١٨

با درود بر هم ميهنان گرامی،

من امروز افتخار آن را دارم که به نمايندگی از حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) گرم ترين درودها، و بهترين آرزوی کاميابی را به ميزبان اين کنگره، « مهستان جنبش سکولاردمکراسی ايران»، و نيز به دوستان گرامی مان در « حزب سکولاردمکرات ايرانيان»، برسانم.

در گذار دو دهه گذشته اين هميشه يکی از آرزوهای ديرينه و ژرف ما در حزب مشروطه، بويژه از سوی زنده ياد داريوش همايون بوده است، که حزبی ايرانی، با زمينه نظری و کاری در چپ ميانه پديد آمده، و کوشش های ما، در گراياندن انديشه های سياسی طيف راست اپوزيسيونِ ايران بسوی دمکراسی و خرد گرايیِ ميانه رو را، در طيف چپ نيز همراهی و تکميل کند. برآورد ما آن بوده است که در پنج دهه گذشته، نيروهای راديکال و منطق ستيز در فضای سياسی ايران بر دمکرات های خردگرا و مسئول چيرگی داشته اند و آنکه اين فرايند شوم می بايست با بنيادگذاری احزاب دمکراتيک، که می توانند گرايش های گوناگون فکری را نمايندگی کنند، شکسته و ابتکار بدست ميهندوستان وظيفه شناس و غيرايدئولوژيک افتد، که با ائتلاف ها و همکاری های معقول کشور را بازپس گرفته و آينده آنرا استوار رقم زنند.

با مشاهده کوشش های جنبش سکولاردمکراسی ايران در سال های گذشته و بويژه با بنياد نهادن حزبی برآمده از آن کانون نظری، آرزوی ما به بهترين شيوه، جامه تحقق پوشيده و اين کمبود بزرگ زدوده شد. ما چنان از اين فرايند تکاملی خشنود بوديم که به نوبه خويش کوشش کرديم که، تا به آنجا که در توان مان بود، از اين تلاش پرارزش دوستان پرکار و انديشه پرداز سکولاردمکرات پشتيبانی کنيم. روال تکاملی پيدايش « حزب سکولاردمکرات ايرانيان»، که از سوی دوستان به آگاهی ما رسانده می شد، يکی از دمکراتيک ترين و منطقی ترين رويدادهای همه اپوزيسيون برونکشوری و مايه سرافرازی ايرانيان دمکرات و آزادی خواه می باشد.

بر بنياد اين پيش زمينه اميدبخش، از چند ماه پيش دو حزب سکولاردمکرات ايرانيان و مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) وارد مرحله هم نظری و همکاری هدفمند شدند. چندين بيانيه استوار و روشنگر منتشر گشتند، که به نوبه خويش در فضای تاکنونی اپوزيسيون پيشاهنگ بوده، اميدها پرورده، و در کوته زمانی، جنبش و تکاپوی محسوس در اپوزيسيون پديد آورده اند. در اينجا بويژه جای سپاس است از دوستان « حزب سکولاردمکرات ايرانيان» که در همه  همکاری ها نقشی خلاق و خستگی ناپذير داشته اند.

در آينده نزديک و ميانه، اميد بر آن هست که پيرامون اين هسته کارآمد، زمينه همکاری و رايزنیِ گسترده تر در اپوزيسيون برونکشوری فراهم آمده و ابتکار عمل بشيوه تايين کننده ای بدست نيروهای مسئول و منطقی و دمکرات و البته همزمان هدفمند و پرکار بيافتد، تا بن بست کمابيش چهل ساله اپوزيسيون گشوده گشته و اميد و پويايی سراسر ايراندوستان درون و بيرون از کشور را فرا گيرد.

پاينده ايران

زنده باد ملت ايران

دبيرکل حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)  –  هايده توکلی