فهرست بستن

پیام «حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)» به «جنبش سکولار دمکراسى ایران» و «حزب سکولار دمکرات ایرانیان»

٢٢ سپتامبر ٢٠١٨

با درود بر هم میهنان گرامی،

من امروز افتخار آن را دارم که به نمایندگی از حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) گرم ترین درودها، و بهترین آرزوی کامیابی را به میزبان این کنگره، « مهستان جنبش سکولاردمکراسی ایران»، و نیز به دوستان گرامی مان در « حزب سکولاردمکرات ایرانیان»، برسانم.

در گذار دو دهه گذشته این همیشه یکی از آرزوهای دیرینه و ژرف ما در حزب مشروطه، بویژه از سوی زنده یاد داریوش همایون بوده است، که حزبی ایرانی، با زمینه نظری و کاری در چپ میانه پدید آمده، و کوشش های ما، در گرایاندن اندیشه های سیاسی طیف راست اپوزیسیونِ ایران بسوی دمکراسی و خرد گراییِ میانه رو را، در طیف چپ نیز همراهی و تکمیل کند. برآورد ما آن بوده است که در پنج دهه گذشته، نیروهای رادیکال و منطق ستیز در فضای سیاسی ایران بر دمکرات های خردگرا و مسئول چیرگی داشته اند و آنکه این فرایند شوم می بایست با بنیادگذاری احزاب دمکراتیک، که می توانند گرایش های گوناگون فکری را نمایندگی کنند، شکسته و ابتکار بدست میهندوستان وظیفه شناس و غیرایدئولوژیک افتد، که با ائتلاف ها و همکاری های معقول کشور را بازپس گرفته و آینده آنرا استوار رقم زنند.

با مشاهده کوشش های جنبش سکولاردمکراسی ایران در سال های گذشته و بویژه با بنیاد نهادن حزبی برآمده از آن کانون نظری، آرزوی ما به بهترین شیوه، جامه تحقق پوشیده و این کمبود بزرگ زدوده شد. ما چنان از این فرایند تکاملی خشنود بودیم که به نوبه خویش کوشش کردیم که، تا به آنجا که در توان مان بود، از این تلاش پرارزش دوستان پرکار و اندیشه پرداز سکولاردمکرات پشتیبانی کنیم. روال تکاملی پیدایش « حزب سکولاردمکرات ایرانیان»، که از سوی دوستان به آگاهی ما رسانده می شد، یکی از دمکراتیک ترین و منطقی ترین رویدادهای همه اپوزیسیون برونکشوری و مایه سرافرازی ایرانیان دمکرات و آزادی خواه می باشد.

بر بنیاد این پیش زمینه امیدبخش، از چند ماه پیش دو حزب سکولاردمکرات ایرانیان و مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) وارد مرحله هم نظری و همکاری هدفمند شدند. چندین بیانیه استوار و روشنگر منتشر گشتند، که به نوبه خویش در فضای تاکنونی اپوزیسیون پیشاهنگ بوده، امیدها پرورده، و در کوته زمانی، جنبش و تکاپوی محسوس در اپوزیسیون پدید آورده اند. در اینجا بویژه جای سپاس است از دوستان « حزب سکولاردمکرات ایرانیان» که در همه  همکاری ها نقشی خلاق و خستگی ناپذیر داشته اند.

در آینده نزدیک و میانه، امید بر آن هست که پیرامون این هسته کارآمد، زمینه همکاری و رایزنیِ گسترده تر در اپوزیسیون برونکشوری فراهم آمده و ابتکار عمل بشیوه تایین کننده ای بدست نیروهای مسئول و منطقی و دمکرات و البته همزمان هدفمند و پرکار بیافتد، تا بن بست کمابیش چهل ساله اپوزیسیون گشوده گشته و امید و پویایی سراسر ایراندوستان درون و بیرون از کشور را فرا گیرد.

پاینده ایران

زنده باد ملت ایران

دبیرکل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)  –  هایده توکلی