فهرست بستن

مجمع سازمان های سکولار دموکرات

سند اعلام موجوديت مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران

اول ارديبهشت ماه 1393 ـ 21 آوريل 2014

هموطنان ارجمند،

           نمايندگان سازمان های سياسی ـ حقوق بشری امضاء کنندهء اين سند، با کمال افتخار و سرفرازی، و در پی هشت ماه جلسات مداوم هفتگی جهت رايزنی و حصول به هم رائی، بدينوسيله موجوديت و آغاز به کار «مجمع سازمانهای سکولار دموکرات ايران» را به اطلاع رسانده و آرزومند اند که، با استظهاربه حمايت هموطنان شان، در راستای ادای دين و خدمت به ملت ستمديدهء ايران، به متحقق ساختن اهداف مشترک خود، که با توجه به نيازهای کنونی و آيندهء کشور عزيزمان تعيين شده اند، بپردازد.

هموطنان بزرگوار!

             جمع مخالفان حکومت اسلامی و تشنگان برقراری سکولاردموکراسی در ايران در سه دههء گذشته دو مرحلهء مهم را پشت سر نهاده است. ما، همگی، از طريق سازمان ها و نشريات و رسانه های ديداری و شنيداریاپوزيسيون، توانسته ايم ماهيت ضد ملی و ضد بشر حکومتی را که فريبکارانه ازدل انقلاب سال 57 برخاسته بود، و در ابتدا ظاهراً از حقانيت و مشروعيتبرخوردار بود، بر افراد ملت خود و جوامع کشورهای جهان افشا و آشکار کنيم. اين خود کار بزرگی بوده است که با افتخار به پيروزی رسيده و ما، همهء ما،موفق شده ايم تا پرده از چهرهء يکی از عقب مانده ترين حکومت های جهانبرداريم. دومين مرحلهء کار اپوزيسيون ايجاد «گفتمان سياسی» لازم برایروياروئی با حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک مسلط بر کشورمان بوده است. ما، همهءما، توفيق آن را داشته ايم که انديشهء «سکولار دموکراسی» را تا اعماقجامعهء خود برده و قدرت جايگزينی آن را، که بی شک به سعادت ملت ايران میانجامد، نشان دهيم. اکنون، بی آنکه دو وظيفهء افشاگری و گفتمان سازی بهپايان خود رسيده باشند، به مرحلهء سوم و واقعی مبارزه رسيده ايم که چيزی جز«ايجاد تشکيلات لازم برای آفرينش آلترناتيو سکولار دموکرات برای مقابله باحکومت مذهبی» نيست. مجمع سازمان های سکولار دموکرات در اين سودا پا بهعرصهء وجود گذاشته است.

هموطنان دل آزرده از بيداد استبداد!

            هــدف«مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» در اساسنامهء آن «تبديل ايران به کشوری آزاد و مستقل» تعيين شده است.

مسيرتحقق اين هدفنيز، به ترتيب اهميت و اولويت، از منازل زير می گذرد:

الف: وصول به انحلال حکومت اسلامی، با اين توجه که عبارت «انحلال» بهمعنی نتيجهء نهائی همه گونه اقدام و مبارزه عليه حکومت اسلامی است، با اينيقين که در هر مرحله از مبارزه، کيفيت و چگونگی آن را واکنش های حکومتاسلامی تعيين می کند.

پ: لغو قانون اساسی ضد حقوق بشر حکومت اسلامی مسلط شده بر ايران

پ: تعطيل ساختارها و نهادهای ضد حقوق ملتی که از آن قانون اساسی برآمده اند

ت: حصول اطمينان از حفظ تماميت ارضی و يکپارچگی ملت ايران

ث: حصول اطمينان از حفظ دستگاه اداری، مالی و نظامی متعلق به ملت ايران

ج: برقراری حاکميت ملی

چ: تشکيل دولت موقت بی طرف برای ادارهء دوران گذار

ح: تشکيل مجلس مؤسسان ملی برای تهيهء يک قانون اساسی سکولار دموکرات و مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های ناشی از آن.

خ: پيش بينی استقرار حکومتی نامتمرکز در اين قانون اساسی، در راستایاستان بندی کشور بر اساس موازين بين المللی، و تفکيک وظايف استان ها وحکومت مرکزی برای برسميت شناختن حقوق زبانی، مذهبی، فرهنگی و سياسی مردمانايران.

د: انجام همه پرسی آزاد برای تصويب قانون اساسی جديد

ذ: انجام انتخابات آزاد برای تعيين نمايندگان ملت در مصادر مختلف قوای سه گانه

استراتژیاين «مجمع» عبارت است از کوشش در راستایايجاد «اتحاد اپوزيسيون سکولار دمکرات انحلال طلب» و ايجاد يک «آلترناتيوسکولار دموکرات» که بتواند، در ارتباط با مبارزان داخل و خارج کشور، حرکتهای مبارزاتی آنان را پشتیبانی و تقویت نموده و راه مبارزه شان تا پيروزیرا هموار نمايد.

تاکتيکهای کارا و راهکارهای مختلف مجمع، بر اساس هدف واستراتژی فوق الذکر،مرتباً و بر اساس تحليل مشخص از شرايط جاری، بصورتحضور در رسانه ها و تشريح شرايط سياسی ايران و منطقه و جهان، و نيز به مددفعاليت های سازمان های عضو مجمع عرضه خواهد شد.

هموطنان ارجمند، اعضاء همهءسازمان های سکولار دموکرات ايران

            شرايط وخيم کشورمان، چه در زمينهء حقوق بشر، چه در حوزهءاقتصاد و چه در قلمرو فرهنگ و هويت ملی، شرايط لازم را برای کنار نهادناختلافاتی که در خارج کشور قابل حل نبوده و تعيين تکليف شان با ملت آزادشدهء ايران ميسر است، و برقراری پيوند های نظری و عملی برای گذر از دورانیکه تحمل آن حق ملت ايران نبوده است، دست های ما را بهم رسانده. اما ما، باوجود تعدد سازمانی خود، تنها به مدد يکايک شما می توانيم به تحقق آرزوهائیبپردازيم که می توان برای سعادت ملت ايران تصور کرد. بدينسان ما نيازمندتأييد و حمايت شما هستيم. با ما در تماس باشيد، از پايگاه اينترنتی مجمع مامرتباً بازديد کنيد، و در فعاليت های اعلام شدهء مجمع مشارکت نمائيد.

            هم اکنون ما نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران را، کهدر مرداد ماه سال گذشته و همزمان با 107 مين سالگرد انقلاب مشروطهء ايران،و بر اساس سند موسوم به «پيمان نامهء عصر نو» برگزار شد، در پشت سر داريم ومجمع سازمان های سکولار دموکرات می رود تا دومين کنگره را در همان تاريخميزبان باشد. ما هم اکنون سرگرم تعيين محل برگزاری اين کنگره و تخمين مخارجلازم برای برگزاری آن هستيم. شما می توانيد از همين اولين قدم ها با ماهمراه و برای ما مدد رسان باشيد.