فهرست بستن

مجمع سازمان های سکولار دموکرات

سند اعلام موجودیت مجمع سازمان های سکولار دموکرات ایران

اول اردیبهشت ماه 1393 ـ 21 آوریل 2014

هموطنان ارجمند،

           نمایندگان سازمان های سیاسی ـ حقوق بشری امضاء کنندهء این سند، با کمال افتخار و سرفرازی، و در پی هشت ماه جلسات مداوم هفتگی جهت رایزنی و حصول به هم رائی، بدینوسیله موجودیت و آغاز به کار «مجمع سازمانهای سکولار دموکرات ایران» را به اطلاع رسانده و آرزومند اند که، با استظهاربه حمایت هموطنان شان، در راستای ادای دین و خدمت به ملت ستمدیدهء ایران، به متحقق ساختن اهداف مشترک خود، که با توجه به نیازهای کنونی و آیندهء کشور عزیزمان تعیین شده اند، بپردازد.

هموطنان بزرگوار!

             جمع مخالفان حکومت اسلامی و تشنگان برقراری سکولاردموکراسی در ایران در سه دههء گذشته دو مرحلهء مهم را پشت سر نهاده است. ما، همگی، از طریق سازمان ها و نشریات و رسانه های دیداری و شنیداریاپوزیسیون، توانسته ایم ماهیت ضد ملی و ضد بشر حکومتی را که فریبکارانه ازدل انقلاب سال 57 برخاسته بود، و در ابتدا ظاهراً از حقانیت و مشروعیتبرخوردار بود، بر افراد ملت خود و جوامع کشورهای جهان افشا و آشکار کنیم. این خود کار بزرگی بوده است که با افتخار به پیروزی رسیده و ما، همهء ما،موفق شده ایم تا پرده از چهرهء یکی از عقب مانده ترین حکومت های جهانبرداریم. دومین مرحلهء کار اپوزیسیون ایجاد «گفتمان سیاسی» لازم برایرویاروئی با حکومت مذهبی ـ ایدئولوژیک مسلط بر کشورمان بوده است. ما، همهءما، توفیق آن را داشته ایم که اندیشهء «سکولار دموکراسی» را تا اعماقجامعهء خود برده و قدرت جایگزینی آن را، که بی شک به سعادت ملت ایران میانجامد، نشان دهیم. اکنون، بی آنکه دو وظیفهء افشاگری و گفتمان سازی بهپایان خود رسیده باشند، به مرحلهء سوم و واقعی مبارزه رسیده ایم که چیزی جز«ایجاد تشکیلات لازم برای آفرینش آلترناتیو سکولار دموکرات برای مقابله باحکومت مذهبی» نیست. مجمع سازمان های سکولار دموکرات در این سودا پا بهعرصهء وجود گذاشته است.

هموطنان دل آزرده از بیداد استبداد!

            هــدف«مجمع سازمان های سکولار دموکرات ایران» در اساسنامهء آن «تبدیل ایران به کشوری آزاد و مستقل» تعیین شده است.

مسیرتحقق این هدفنیز، به ترتیب اهمیت و اولویت، از منازل زیر می گذرد:

الف: وصول به انحلال حکومت اسلامی، با این توجه که عبارت «انحلال» بهمعنی نتیجهء نهائی همه گونه اقدام و مبارزه علیه حکومت اسلامی است، با اینیقین که در هر مرحله از مبارزه، کیفیت و چگونگی آن را واکنش های حکومتاسلامی تعیین می کند.

پ: لغو قانون اساسی ضد حقوق بشر حکومت اسلامی مسلط شده بر ایران

پ: تعطیل ساختارها و نهادهای ضد حقوق ملتی که از آن قانون اساسی برآمده اند

ت: حصول اطمینان از حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملت ایران

ث: حصول اطمینان از حفظ دستگاه اداری، مالی و نظامی متعلق به ملت ایران

ج: برقراری حاکمیت ملی

چ: تشکیل دولت موقت بی طرف برای ادارهء دوران گذار

ح: تشکیل مجلس مؤسسان ملی برای تهیهء یک قانون اساسی سکولار دموکرات و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ناشی از آن.

خ: پیش بینی استقرار حکومتی نامتمرکز در این قانون اساسی، در راستایاستان بندی کشور بر اساس موازین بین المللی، و تفکیک وظایف استان ها وحکومت مرکزی برای برسمیت شناختن حقوق زبانی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی مردمانایران.

د: انجام همه پرسی آزاد برای تصویب قانون اساسی جدید

ذ: انجام انتخابات آزاد برای تعیین نمایندگان ملت در مصادر مختلف قوای سه گانه

استراتژیاین «مجمع» عبارت است از کوشش در راستایایجاد «اتحاد اپوزیسیون سکولار دمکرات انحلال طلب» و ایجاد یک «آلترناتیوسکولار دموکرات» که بتواند، در ارتباط با مبارزان داخل و خارج کشور، حرکتهای مبارزاتی آنان را پشتیبانی و تقویت نموده و راه مبارزه شان تا پیروزیرا هموار نماید.

تاکتیکهای کارا و راهکارهای مختلف مجمع، بر اساس هدف واستراتژی فوق الذکر،مرتباً و بر اساس تحلیل مشخص از شرایط جاری، بصورتحضور در رسانه ها و تشریح شرایط سیاسی ایران و منطقه و جهان، و نیز به مددفعالیت های سازمان های عضو مجمع عرضه خواهد شد.

هموطنان ارجمند، اعضاء همهءسازمان های سکولار دموکرات ایران

            شرایط وخیم کشورمان، چه در زمینهء حقوق بشر، چه در حوزهءاقتصاد و چه در قلمرو فرهنگ و هویت ملی، شرایط لازم را برای کنار نهادناختلافاتی که در خارج کشور قابل حل نبوده و تعیین تکلیف شان با ملت آزادشدهء ایران میسر است، و برقراری پیوند های نظری و عملی برای گذر از دورانیکه تحمل آن حق ملت ایران نبوده است، دست های ما را بهم رسانده. اما ما، باوجود تعدد سازمانی خود، تنها به مدد یکایک شما می توانیم به تحقق آرزوهائیبپردازیم که می توان برای سعادت ملت ایران تصور کرد. بدینسان ما نیازمندتأیید و حمایت شما هستیم. با ما در تماس باشید، از پایگاه اینترنتی مجمع مامرتباً بازدید کنید، و در فعالیت های اعلام شدهء مجمع مشارکت نمائید.

            هم اکنون ما نخستین کنگرهء سکولار دموکرات های ایران را، کهدر مرداد ماه سال گذشته و همزمان با 107 مین سالگرد انقلاب مشروطهء ایران،و بر اساس سند موسوم به «پیمان نامهء عصر نو» برگزار شد، در پشت سر داریم ومجمع سازمان های سکولار دموکرات می رود تا دومین کنگره را در همان تاریخمیزبان باشد. ما هم اکنون سرگرم تعیین محل برگزاری این کنگره و تخمین مخارجلازم برای برگزاری آن هستیم. شما می توانید از همین اولین قدم ها با ماهمراه و برای ما مدد رسان باشید.