فهرست بستن

سند اعلام موجوديت حزب سکولار دموکرات ايرانيان

بنام آبادی کشور بزرگ ايران و آزادی، رفاه و سرفرازی ايرانيان

 امضاء کنندگان سند حاضر، الهام گرفته از «پيمان نامهء عصر نو» و جنبش سكولار دمكراسىِ برآمده از آن، همچنين با تکيه بر تجربه های به دست آمده، و پدنبال شرکت در سه كنگرهء سکولار دموکرات های ايران، بدين نتيجه رسيده اند که سكولار دموکرات های منفرد ايران، برای دستيابی به توان لازم در راستای شراکت مؤثر در روند ايجاد آلترناتيوی در برابر حکومت اسلامی مسلط بر ايران، و سپس منسجم شدن در راستای مبارزات انتخاباتی آينده در ايران آزاد، چاره ای جز متشکل شدن ندارند و، هم برای امروز و هم برای آن فردا، بايد دارای تشکيلات سياسی خاص خود باشند و اين تشکيلات پديده ای جز يک حزب سياسی نيست؛ اما حزبی که ناگزير بايد دارای عمری دو بخشی باشد، يکی در دوران غربت و تبعيد که می توان آن را «دوران پيشگامی» دانست و يکی در دوران پس از انحلال حکومت اسلامی که در آن انجام و اِعمال وظايف روشن يک حزب سياسی ممکن می شود.

جمع ما، اکنون و بدين وسيله، با افتخار اعلام می کند که طی يک سال گذشته، با برگزاری بيش از پنجاه جلسه و 150 ساعت رايزنی و همفکری، توانسته است مرامنامه و بنيادنامهء چنان تشکيلاتی را تدوين کرده و آنها را در سايت مخصوص اين حزب، که از امروز، در سرآغاز کار کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ايران، کار خود را آغاز می کند، در اختيار هموطنان علاقمند بگذارد.

اين اسناد، که در کنگره های آيندهء حزب تکميل خواهند شد، با ارائهء نقطه نظرهائی سکولار دموکرات در مورد مسائل سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، زمينه را برای آغاز عضوگيری و فعاليت حزب در راستای شراکت در روند آلترناتيو سازی فراهم می آورند. و آنگاه، در آن زمان که فرصت تاريخی و گريزناپذير فروپاشی حکومت اسلامی از راه می رسد و در پی آن همهء ملزومات برای فعاليت رسمی احزاب و سازمان های سياسی ممکن می شود، سبب ساز آن می گردند که اين حزب نيز بتواند در مسير شراکت در تدوين قانون اساسی سکولار دموکرات آيندهء ايران و نيز شراکت در مبارزه برای به دست گرفتن زمام مديريت کشور از طريق انتخابات آزاد اقدام نمايد.

جمع کوچک ما، بی آنکه در روزها و ماه ها و سال های آينده برای خود در قبال آنانی که از اين پس به جمع پيشگامان  می پيوندند حق و امتياز ويژه ای قائل باشد، از همهء هموطنانی که فکر می کنند در امروزِ مبارزه با حکومت اسلامی مسلط بر ايران و در فردایّ آزاد ايران وجود يک حزب منسجم سياسی سکولار دموکرات می تواند تجلی گاه انديشهء سکولار دموکراسی و نگهبان آن از گزند حملات تماميت خواه باشد، دعوت می کند که در اين مسير سازندگی و آينده نگری، با مطالعهء مرامنامه و اساسنامهء «حزب سکولار دموکرات ايرانيان» به اين حزب بپيوندند و در راستای شراکت در ساختن يک ايران آزاد و آباد و سکولار دموکرات خدمت گذار وطن خود شوند.

درهای اين تشكل  از امروز بروی همهء ايران دوستان سکولار دموکرات باز است و ما چشم براه يارانی هستيم که منافع ملت ايران را برتر از هر امری دانسته و برای بازسازی ايران سرفراز آينده آمادهء کنشگری سياسی و سازنده باشند.

​با تشکر از همهء يارانی که در اين راه ما را راهنمائی کرده و به ما مشورت داده اند، بخصوص دوستان گرامی آقايان شهرام آريان و مهدی مفخمی.

​ با شادباش مجدد برای برگزاری چهارمين کنگرهء سکولارهای دموکرات ايران ​ و با آرزوی هر چه مستحكم تر شدن صفوف نيروهاى سكولار دمكرات انحلال طلب ايران!  مؤسسان و اعضاء شورای موقت مرکزی حزب سکولار دموکرات ايرانيان تا تشکيل کنگرهء اول حزب مجید آژنگ، رضا اسماعيلی، حسن اعتمادی، محسن ذاکری، مهدی رضائی تازيک، مهين سلطانی، نسترن علیی، مريخ مرادی، اسماعیل نوری‌علا، احمد وحدانی، منوچهر يزديان

٢٠ شهریور ١٣٩٥ – ١٠ سپتامبر ٢٠١٦، هامبورگ – آلمان