فهرست بستن

دسته: بایگانی اسناد

در این دسته، سندهایی که با نمونه‌های تازه و نو جایگزین شده‌اند جای می‌گیرند.